De beveiligingsinstallatie kan hierbij 4 niveaus aan veiligheid bieden met de daarbij behorende doelstellingen:
1. Preventief
2. Repressief aanvullend op preventief
3. Continue inertisering
4. Repressief met verlengde inertisering

Binnen dit certificatieschema vallen zowel de controle op de randvoorwaarden voor het kunnen functioneren van het brandbeveiligingssysteem als de nazorg ervan.

Voor wie?

Leveranciers, beveiligers en afnemers van brandbeveiligingsinstallaties.

Processtappen

Om als bedrijf gecertificeerd te worden op basis van de BRL K21017 Brandveiligheidssystemen gebaseerd op inertisering en zuurstofreductie moet aan diverse criteria worden voldaan. Zo zijn er eisen gesteld aan het kwaliteitssysteem, de interne kwaliteitsbewaking, de organisatie en het personeel. Jaarlijks wordt door middel van een bedrijfsaudit getoetst of een gecertificeerd bedrijf nog voldoet aan de eisen voor certificering.

Het gecertificeerde bedrijf dient er ook zorg voor te dragen dat een systeem dat zij leveren voldoet aan de gestelde criteria.

Er zijn vier soorten eisen die aan het brandveiligheidssysteem gebaseerd op watermist gesteld worden:

 1. Functionele eisen
  Onder functionele eisen worden de eisen verstaan, die nodig zijn om het product veilig te kunnen gebruiken en om functionaliteit te waarborgen.
 2. Prestatie-eisen
  De prestatie-eisen zijn de eisen die gesteld worden aan bepaalde onderdelen. Deze eisen zijn in maten of getallen vastgelegd. Verder hebben deze eisen een grenswaarde die ondubbelzinnig berekend of gemeten kan worden.
 3. Proceseisen
  de proceseisen, zijn de vastgestelde eisen waaraan het proces moet voldoen.
 4. Producteisen
  Met producteisen, worden de eisen bedoeld die gesteld worden aan de toegepaste producten in het systeem. Ook deze hebben een grenswaarde die ondubbelzinnig berekend of gemeten kan worden.

Certificatieproces

Certificatie van uw bedrijf o.b.v. de BRL-K21017 voor Brandveiligheidssystemen gebaseerd op inertisering en zuurstofreductie begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Op basis van de door u aangeleverde informatie volgt een grondig en onafhankelijk onderzoek waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Gecertificeerde bedrijven

Voor gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.