Met het BRL 5070 certificaat heeft u een erkend bewijsmiddel voor het Besluit bodemkwaliteit.

Inhoud beoordelingsrichtlijn

De beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op vooraf vervaardigde betonproducten die kunnen worden toegepast:

  • in bouw(-werken);
  • in of op de (land)bodem;
  • in of op de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam,

die in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewateren.

De producten bestaan uit beton dat wordt gemaakt van cement, water en grove en fijne (natuurlijke en/of secundaire) toeslagmaterialen. Daarnaast kunnen vulstoffen, hulpstoffen en kleurstoffen worden toegepast. De betonproducten kunnen zijn voorzien van een wapening van staal, staalvezels of kunststofvezels. De producten vallen onder vormgegeven bouwstoffen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor wie?

Leveranciers van betonproducten

Wanneer nodig?

Indien de wettelijke verplichting van het Besluit bodemkwaliteit geldt: wanneer betonproducten toegepast worden in toepassingsgebieden die in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewateren.

Een erkend NL-BSB productcertificaat op basis van BRL 5070, geldt als wettig bewijsmiddel om aan te tonen dat aan het Besluit bodemkwaliteit wordt voldaan.

Processtappen

Het door de certificatie-instelling uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in de beoordelingsrichtlijn opgenomen producteisen inclusief beproevingsmethoden en omvatten, afhankelijk van de aard van het te certificeren product:

  • Monsteronderzoek, om vast te stellen of de producten voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit;
  • Indien er sprake is van deelname aan een bestaand cluster, wordt nagegaan of voldaan wordt aan de toelatingsvoorwaarden van het betreffende cluster;
  • Vaststelling van de keuringsfrequenties van de te onderzoeken parameter;
  • Beoordeling van het gedocumenteerde kwaliteitssysteem en de implementatie daarvan;

De beoordeling van de implementatie van het kwaliteitssysteem vindt plaats tijdens één bezoek aan de productielocatie. Tijdens dit bezoek wordt ook een monsterneming voor het monsteronderzoek uitgevoerd.

Meer informatie gerelateerde producten

Informatie over specifieke betonproducten is te vinden in het overzicht met gerelateerde producten

Gecertificeerde bedrijven