Een certificaat is het bewijs van erkenning dat de kwaliteit, professionaliteit van het medisch team alsook de veiligheid van apparatuur en infrastructuur binnen de eigen organisatie is geborgd en dat uw organisatie in staat is op een gestructureerde wijze verbeteringen te initiëren, te plannen, uit te voeren en te evalueren.

Gelet op de afwezigheid van een duidelijk wetgevend kader heeft de patiënt op heden immers te weinig zekerheid van de geleverde kwaliteit van de diensten en/of materiaal.

Het opzetten en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem heeft voordelen voor uw organisatie, waaronder een verminderde kans op fouten en klachten, een betere procesbeheersing en -aansluiting en duidelijkheid over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het maakt de organisatie transparant.

Op basis van een aanvraagformulier (aan te vragen bij Kiwa - info@kiwa.be) wordt een prijsvoorstel opgesteld afhankelijk van de aard en de grootte van uw bedrijf.

Certificatie begint met een beoordeling van de documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem. Vervolgens wordt een werkplan voor een audit opgesteld, waarin is beschreven wanneer welke afdelingen worden geëvalueerd. Door middel van diverse toetsingen en interviews met de betrokkenen wordt nagegaan in hoeverre de processen en bijhorende procedures in de praktijk worden toegepast.

De bevindingen van de audit worden vastgelegd in een rapport. Indien tekortkomingen worden gesignaleerd heeft het bedrijf een vooraf bepaalde termijn om maatregelen te treffen. Voldoet het systeem, dan reikt Kiwa Belgium een BSPC certificaat uit. Dit certificaat is drie jaar geldig, waarna een hercertificatieproces wordt gestart.