De CO2 Prestatieladder is ontwikkeld om de bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO2 productie te kennen en te verminderen. Concreet geldt: hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans op gunning.

De CO2 Prestatieladder is onderdeel van het Kiwa Expert Centre CSR.

Het Kiwa Expert Centre CSR is bedoeld om organisaties te helpen bij het inzichtelijk maken van de geleverde prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen.

Organisational boundary: allereerst dient de organisatie vast te stellen op welke onderdelen van de organisatie het certificaat van toepassing is, de zogenaamde organisational boundary/organisatiegrens. In de CO2 Prestatieladder zijn hiervoor regels opgenomen die vooral van belang zijn voor concerns. De bepaling van de organisatiegrens gebeurt o.a. op basis van inkoopgegevens.

Zelfevaluatie: vervolgens stelt de organisatie d.m.v. zelfevaluatie vast op welk niveau van de ladder men zich wil laten certificeren. De ladder heeft namelijk zes niveaus, van 0 t/m 5. Voor elk niveau is een vaste set eisen aanwezig. De eisen komen voort uit vier invalshoeken met elk een eigen weegfactor zijnde: inzicht 40%, CO2-reductie 30%, transparantie 20% en deelname aan initiatieven 10%. Voor elke eis waaraan wordt voldaan scoort de organisatie punten en met weging levert dit een totaalscore op die bepaalt op welk niveau het certificaat aangevraagd kan worden.

Fase 1 vooronderzoek: tijdens het vooronderzoek van de certificatie (al dan niet op locatie) wordt op basis van de zelfevaluatie en een globale documentenbeoordeling onderzocht of de organisatiegrens correct is bepaald en of het gewenste niveau haalbaar is. Het vooronderzoek is bedoeld om een globaal inzicht te krijgen in de activiteiten, processen, risico’s en rapportages van de organisatie. Uitkomst van het vooronderzoek is een korte terugkoppeling van bevindingen en een verificatieplan voor fase 2.

Fase 2 audit: tijdens fase 2 van de certificatie die plaats vindt op locatie(s) wordt nader ingezoomd op de gegevensverzameling, relevante procedures, rapportages, communicatie en installaties. Er vinden interviews plaats met sleutelfiguren en de data worden nader geanalyseerd. Uitkomst is een auditrapport.

CO2 Bewust Certificaat: nadat eventuele tekortkomingen zijn opgelost en na goedkeuring van het auditrapport wordt het CO2 Bewust Certificaat niveau N afgegeven en geregistreerd op de website van Stichting Klimaatbewust Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl). Het aangegeven niveau op het certificaat vertaalt zich in een gunningsvoordeel. Hoe hoger het niveau, hoe hoger het gunningvoordeel. Het voordeel kan oplopen tot 10%. Na verstrekking van het certificaat zal jaarlijks een controle plaatsvinden om te verifiëren of de organisatie nog steeds voldoet aan de eisen.