ISO 14001

ISO 14001 is de systeemnorm die is gecreëerd om de inspanningen te beoordelen die een bedrijf levert om de nadelige milieu-impact van haar dagelijkse werking te voorkomen, onder controle te houden en waar mogelijk te reduceren. Het inventariseren van de activiteiten die een significante milieu-impact hebben, gekoppeld aan de van toepassing zijnde wettelijke- en regelgevende bepalingen vormen de basis van het systeem.

 • doeltreffend zorgsysteem ter controle milieu-impact

Voor bedrijven en organisaties voor wie milieuzorg een belangrijk onderdeel van het beleid en de bedrijfsvoering is.

ISO 14001 formuleert an sich geen eisen naar milieu-performantie maar biedt een kader aan dat een organisatie kan hanteren om een doeltreffend zorgsysteem te bouwen, met het oog op het beheersen van milieu-impact. ISO 14001 kan door elke organisatie gebruikt worden, ongeacht de activiteit of sector, en creëert vertrouwen bij alle betrokken stakeholders dat de milieu-impact gemeten en verbeterd wordt.

Kiwa kan als onafhankelijke certificatie-instelling toetsen of het milieumanagementsysteem voldoet aan de gestelde eisen van de ISO 14001-norm. 

De eisen in ISO 14001 zijn opgedeeld in vijf onderdelen:

 1. milieubeleid
 2. planning met o.a. de inventarisatie van de (significante) milieu-aspecten
 3. implementatie en uitvoering met o.a. het voorbereid zijn en kunnen reageren op noodsituaties
 4. controle via monitoring & meting, zelfbeoordeling van conformiteit en corrigerende maatregelen
 5. beoordeling door de directie, o.a. t.a.v. de milieuprestaties

De voordelen van het gebruik van ISO 14001 kunnen legio zijn:

 

 • kostenreductie m.b.t. verbruik van energie, water, grondstoffen
 • reductie van afvalstromen en daardoor vermindering van kosten
 • pro-actieve benadering eerder dan reactieve benadering t.a.v. milieu-gerelateerde verplichtingen
 • ketenbeheersing door sensibilisatie van leveranciers, stakeholders,.. t.a.v. het milieu
 • beter imago bij klanten, overheid en het brede publiek

Op basis van een door u ingevuld aanvraagformulier wordt een prijsvoorstel opgesteld afhankelijk van de aard en de grootte van uw bedrijf. Certificatie begint met een beoordeling van de documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem. Vervolgens wordt een werkplan voor een audit opgesteld, waarin is beschreven wanneer welke afdelingen worden geëvalueerd. Door middel van diverse toetsingen en interviews met de betrokkenen wordt nagegaan in hoeverre de processen en bijhorende procedures in de praktijk worden toegepast.

De bevindingen van de audit worden vastgelegd in een rapport. Indien tekortkomingen worden gesignaleerd heeft het bedrijf een vooraf bepaalde termijn om maatregelen te treffen. Voldoet het systeem, dan reikt Kiwa Belgium een ISO 14001 certificaat uit. Dit certificaat is drie jaar geldig (*) , waarna een hercertificatieproces wordt gestart. (* : wegens de overgang naar de nieuwe versie van de ISO 14001 norm, is dit nu niet altijd meer correct).

Gerelateerde producten

 • ISO9001
  Lees meer
 • De laatste jaren is er een groeiend maatschappelijk besef dat er dringend iets gedaan moet worden aan onze ecologische voetafdruk. Politici en bedrijfsleiders moeten het voortouw nemen om een duurzamer model van ondernemen toe te passen. Door het hyp...
  Lees meer
 • OHSAS staat voor Occupational Health And Safety Assessment Series en omvat de vereisten om veiligheid en gezondheid te garanderen op de werkplek. Verwant met de VCA norm voor veiligheid is het een internationale norm, met een structuur die analoog is...
  Lees meer