Vlarema-keuring ikv transport van afvalstoffen betreft enkel inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars (IHM's) van gevaarlijke afvalstoffen.

Voor wie? 

De Vlarema-keuring is van toepassing voor IHMs van gevaarlijke afvalstoffen.

De IHM's die over een kwaliteitsborgingssysteem moeten beschikken, moeten een keuring ondergaan door een onafhankelijke keuringsinstelling om het kwaliteitsborgingssysteem op te volgen en te evalueren. Tijdens de keuring wordt onderzocht of het kwaliteitsborgingssysteem alle voorwaarden dekt, of het toereikend is om ervoor te zorgen dat alle wettelijke voorwaarden in de praktijk worden nageleefd, en of het in de praktijk wordt toegepast.

Een eerste keuring dient uitgevoerd te worden:

 • ten laatste twee jaar na de registratiedatum voor bedrijven die sinds 1 juni 2012 nieuw geregistreerd werden als IHM van gevaarlijke afvalstoffen
 • vóór 1 juni 2015 voor bedrijven die op 1 juni 2012 reeds erkend overbrenger waren van gevaarlijke afvalstoffen

Na een eerste keuring wordt het kwaliteitsborgingssysteem om de vier jaar herkeurd.

Pijlers van de Vlarema keuring

Het kwaliteitsborgingssysteem dient gebaseerd te zijn op het principe van risicoanalyse, integraal ketenbeheer, traceerbaarheid en zelfcontrole en bevat minstens de volgende onderdelen:

 • een werkmethode die aangeeft op welke wijze getoetst wordt of de geaccepteerde afvalstoffen stroken met de eigen registratie als afvalstoffenhandelaar of -makelaar
 • richtlijnen die aangeven hoe de aard, samenstelling en verpakking van de geaccepteerde afvalstoffen worden beoordeeld en bijgestuurd indien nodig
 • een werkmethode die aangeeft op welke wijze verzekerd wordt dat de afvalstoffenproducenten de nodige inlichtingen krijgen over de afvalstoffen die zij verplicht gescheiden moeten aanbieden
 • een werkmethode die weergeeft hoe een geschikte vervoerder gecontacteerd wordt naargelang de aard van de afvalstoffen en de wijze van aanbieding van de afvalstoffen
 • een werkmethode die aangeeft op welke wijze de traceerbaarheid van de afvalstoffen van bij de afvalstoffenproducent over het vervoer tot bij de vergunde verwerker wordt verzekerd, met daarin onder meer richtlijnen voor het invullen van een identificatieformulier, richtlijnen voor de verspreiding van het identificatieformulier, een beschrijving van de manier waarop de administratieve medewerkers worden opgeleid en waarop ingeschakelde vervoerders worden geïnstrueerd om de formulieren correct in te vullen
 • een werkmethode die aangeeft op welke manier het afvalstoffenregister wordt bijgehouden, welke data dat register bevat en waar dat register ter inzage ligt
 • een werkmethode die aangeeft op welke wijze wordt nagegaan dat de gekozen bestemmeling vergund of erkend is voor de aanvaarding van de aangeboden afvalstoffen
 • een werkmethode die wettelijke bepalingen over de bestemmingsmogelijkheden en de verwerkingshiërarchie van de afvalstoffen omzet in richtlijnen voor de verantwoordelijke werknemers
 • voor elk onderdeel van het kwaliteitsborgingssysteem een oplijsting van de verantwoordelijken.

Voor meer informatie, zie ook http://www.ovam.be/kwaliteitsborgingssysteem

Offerte aanvragen

Wenst u meer informatie te ontvangen, of wilt u een offerte aanvragen? Ga dan naar het online formulier 'Contact'.