PCB og tungmetaller
Vi tilbyder screening og miljøkortlægning i forbindelse med f.eks. PCB og tungmetaller i bygningsmaterialer.

Kiwa Bygningsanalyse tilbyder PCB-undersøgelser, -registrering og -kortlægning i alle typer bygninger. Opstår der mistanke om PCB i bygninger, identificerer og omfangsbestemmer vi PCB-holdige bygningsmaterialer. Vi udtager materialeprøver til analyse for PCB og foretager luftmålinger til analyse af indeklimaets indhold af PCB.

PCB-undersøgelser udføres oftest som en screening i op til 4 etaper:

Forundersøgelse
Ved forundersøgelsen kortlægges bygningens historik. Opførelsesår og eventuelle ombygninger, udskiftninger af vinduer m.v. har indflydelse på risikoen for tilstedeværelse af PCB og klorerede paraffiner i fuger, installationer og maling.


Under forundersøgelsen vælges prøveudtagningsmetode, og bygningsejerens risikoprofil afdækkes. Der er en tæt sammenhæng mellem antallet af udtagne prøver og den risiko, bygningsejeren må påtage sig i forhold til uforudsete ekstra omkostninger i forbindelse med det efterfølgende sanerings- eller nedbrydningsarbejde. Omkostningerne til en miljøkortlægning er typisk langt under 10% af den samlede saneringsomkostning. Ved efterfølgende udbud af nedbrydningsarbejdet vil en grundig miljøkortlægning minimere risikoen for ubehagelige overraskelser.

Prøveudtagning
Prøverne udtages på baggrund af forundersøgelsen. Gældende arbejdsmiljøregler på området overholdes til sikring af medarbejdere, brugere og miljø.


PCB-analyse (GC/MS-analyse)
Prøverne analyseres på akkrediteret laboratorium. 

Tilstedeværelse af PCB og klorerede paraffiner i prøvemateriale vurderes efter gældende grænseværdier fra Miljøstyrelsen og de stedlige myndigheder. Ligeledes vurderes kilden til forureningen, da forureninger kan være primære - det vil sige stamme fra materialet, hvor prøven er udtaget. Forureningen kan også være sekundær, hvilket vil sige, at forureningen findes i materialer, der støder op til den primære kilde, f.eks. vindueslysninger. Endvidere kan forureningen være tertiær, hvilket vil sige, at forureningen har været luftbåren og har kunnet kontaminere et materiale, som ikke i sig selv indeholder eller støder op til materialer indeholdende PCB eller klorerede paraffiner. Vi anvender ved vores undersøgelser ofte luftmålinger til vurdering af den øjeblikkelige påvirkning af indeklimaet.

Slutrapport
Som dokumentation for de udførte undersøgelser udarbejdes slutrapport inklusive forslag til nødvendige udbedringer eller foranstaltninger.

Kiwa Bygningsanalyse yder rådgivning om PCB i bygninger og udarbejder forslag til udbedring i forbindelse med renovering, ombygning og nedrivning.