PCB og tungmetaller
Vi tilbyder screening og miljøkortlægning i forbindelse med f.eks. PCB og tungmetaller i bygningsmaterialer.

Tungmetalundersøgelse og -analyse
Kiwa Bygningsanalyse tilbyder undersøgelser, registrering og kortlægning af tungmetaller i alle typer bygninger. Opstår der mistanke om tungmetaller i bygninger, identificerer og omfangsbestemmer vi tungmetalholdige bygningsmaterialer.

Tungmetalundersøgelser udføres oftest som en screening i flere etaper:

Forundersøgelse
Ved forundersøgelsen kortlægges bygningens historik. Opførelsesår og eventuelle ombygninger m.v. har indflydelse på risikoen for tilstedeværelse af tungmetaller i konstruktionsdele, installationer, maling, klinker og fliser.

Under forundersøgelsen vælges prøveudtagningsmetode, og bygningsejerens risikoprofil afdækkes. Der er en tæt sammenhæng mellem antallet af udtagne prøver og den risiko, bygningsejeren må påtage sig i forhold til uforudsete ekstra omkostninger i forbindelse med det efterfølgende sanerings- eller nedbrydningsarbejde. Omkostningerne til en miljøkortlægning er typisk langt under 10% af den samlede saneringsomkostning. Ved efterfølgende udbud af nedbrydningsarbejdet vil en grundig miljøkortlægning minimere risikoen for ubehagelige overraskelser.

Prøveudtagning
Prøverne udtages på baggrund af forundersøgelsen - typisk som materialeprøver. Prøver som f.eks. maling udtages skånsomt og nøjagtigt, så størst mulig præcision opnås. Gældende arbejdsmiljøregler på området overholdes til sikring af medarbejdere, brugere og miljøet. Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med arbejde med tungmetalholdige bygningsmaterialer er nogenlunde de samme som ved asbest- og PCB-sanering og fremgår blandt andet af Arbejdstilsynets vejledning C.0.8 ”Metallisk bly og blyforbindelser”.

Tungmetalanalyse 
Prøverne analyseres ved en akkrediteret metode igennem såkaldt Inducticely Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS), der er en type massespektrometri, der er yderst følsom for tungmetaller ved selv lave koncentrationer.

Slutrapport
Eventuel tungmetalmængde i materialet vurderes efter gældende grænseværdier fra Miljøstyrelsen og Teknisk Forvaltning i den pågældende kommune. Tungmetaller i malingslag på puds, beton, mursten etc., der skal genanvendes ved nedknusning, må ikke indeholde mere end dén fra Miljøstyrelsen angivne øvre grænseværdi – retningslinjerne for affaldshåndtering kan dog svinge de enkelte kommuner imellem. Tungmetalholdige materialer med meget høje koncentrationer bliver endvidere betragtet som farligt affald og skal behandles derefter på godkendte affaldsstationer.

Som dokumentation for de udførte undersøgelser og resultater udarbejdes slutrapport inklusive forslag til nødvendige udbedringer eller foranstaltninger.