Nõuetele vastavuse tõendamiseks peavad transporditavad surveanumad läbima Teavitatud asutuse poolse vastavushindamise.

Transporditavateks surveanumateks on püsipaagid ja paakkonteinerid ning balloonid ja balloonide paketid.

Teostame vastavushindamist püsipaakidele ja paakkonteineritele ning balloonidele ja balloonide paketidele järgmiste protseduuride kohaselt: 

ProtseduurMoodul
TüübihindamineADR 1.8.7.2
Tootmise järelevalveADR 1.8.7.3
Esmasene kontroll ja katsetamineADR 1.8.7.4
Perioodiline kontroll, vahekontroll ja erakorraline kontrollADR 1.8.7.5
Kontrollpunktide järelevalveADR 1.8.7.6
Uus vastavushindamise mentlusLisa III


Alates 23.10.2014 omab Kiwa Inspecta Estonia OÜ akrediteeringut raudteetsisternide kontrolli ja katsetamise läbi viimiseks RID ja SMGS alusel.

Kiwa Inspecta lähtub rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (OTIF) Lisast C “Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo määrus“ (RID) ning rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkulepe (SMGS) lisast 2 “Ohtlike kaupade veo eeskiri“, mis määratleb üldiselt ära ohtlikud kaubad, mille rahvusvaheline vedu on keelatud ning ohtlikud kaubad, mille rahvusvaheline vedu on on teatud tingimustel lubatud.

Kiwa Inspecta Estonia OÜ on teavitatud rahvusvahelistes raudteede organisatsioonides COTIF ja OSJD.

ProtseduurMoodul
Perioodiline kontroll, vahekontroll ja erakorraline kontrollRID LISA II , 1.8.7.5
Perioodiline kontroll, vahekontroll ja erakorraline kontrollRID 6.8.2.4
Perioodiline kontroll, vahekontroll ja erakorraline kontrollSMGS Lisa 2, 6.8.2.4

Inspecta Estonia OÜ on teavitatud rahvusvahelistes raudteede organisatsioonides OTIF ja OSJD.


Taotluse vormid leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:

E-posti aadressile estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.