Surveseadme audit

Audit teostatakse registreeritavale surveseadmele ja transporditavatele surveseadmele (III liik).

Audit jaguneb kasutusele võtmisele eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks.

Kasutusele võtmisele eelnev audit teostatakse enne esmakordset kasutusele võtmist, kus tehakse kindlaks, kas:

  • seade, selle abiseadmed, juhtimis-, kontroll- ja kaitseseadmed on tehniliselt korras ja toimivad ning seadme edasine kasutamine on ohutu;
  • torustikud on tehniliselt korras ja seadet võib nendega ühendada;
  • seadme kasutamiseks on olemas vajalikud vahendid, joonised, skeemid ja muu asjakohane dokumentatsioon ning kas seade vastab dokumentatsioonile;
  • seade on paigaldatud kasutuskohale projekti või tootja paigaldusjuhiste kohaselt.

Korraline audit teostatakse alljärgnevas tabelis toodud sagedusega:

SurveseadeKasutus-
kontroll 
(aasta)
Visuaalne 
uurimine
(aasta)
Surve-
katse 
(aasta)
Auru-, kuumavee- või vedelikukatel148
Surveanum, välja arvatud allpool eraldi nimetatud248
Maapealne küttegaasi surveanum21212
Maa-alune küttegaasi surveanum*288
Külmutusseadme surveanum2-12**
Vaakumisolatsiooniga krüogeenivedeliku surveanum2-8
Veeldatud süsihappegaasi surveanum2-8
Lubja- ja tsemenditoodete autoklaav128
Torustikud2--
Kaheseinalise konstruktsiooniga ohtliku vedeliku paikne mahuti112-
Üheseinalise konstruktsiooniga ohtliku vedeliku paikne mahuti***14-
Ohtliku vedeliku veoanum****136

*Surveanumale ei tehta visuaalset uuringut, kui seisukorda on võimalik kontrollida teiste katsemeetoditega, ega survekatset, kui anuma tihedus ja tugevus on tõestatud teiste katsemeetoditega.
** Survekatset ei tehta, kui anuma tihedus ja tugevus on tõestatud teiste katsemeetoditega.
*** Esimene visuaalne uuring tehakse 10 aasta pärast esimest korralist kontrolli.
****«ADR» nõuetele vastavate anumate kontrolli sagedus on määratud ADR reeglitega.

Erakorraline audit teostatakse:

  • enne surveseadme kasutusele võtmist, kui seda ei ole kasutatud eelnenud aasta jooksul;
  • pärast surveseadme remonti, kui see oli tingitud surveseadmega toimunud avariist, samuti kui seadmetööde käigus remonditi keevituse teel rõhualuseid elemente (kamber, trummel, kollektor jne);
  • pärast rekonstrueerimist;
  • kui puuduvad andmed eelmise auditi kohta.

Taotluse vormid leiate allmenüüst. Taotluse saate meile edastada:

E-posti aadressile  estonia@inspecta.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.