1. juulist 2013 kehtima hakanud ehitustoodete määruse nr 305/2011 (CPR) kohaselt peavad kõik Euroopa Liidu ühisturule valmistatud teras- ja alumiiniumkonstruktsioonid olema tähistatud CE-märgistusega alates 1. juulist 2014. Metallkonstruktsioonide tootjatel tuleb järgida toodete projekteerimisel, vastavushindamisel ning tootmisel standardi EN 1090 kirjeldatud nõudeid.

Tootestandard EN 1090-1

Standard kirjeldab tehnilisi lahendusi ehitustoodete määruses nr 305/2011 toodud oluliste nõuete täitmiseks ning määratleb ehitustoodetena kasutatavate terasest ja alumiiniumist kandeelementide ja montaažikomplektide vastavustõendamise, toote enda ja tema valmistamise nõuded.

Standardi EN 1090-1 rakendusalasse kuuluvad tooted:

 • Ehitiste püsivalt paigaldatavad kandvad teras- ja alumiiniumkonstruktsioonid;
 • Sillad, fermid, trepid, rõdud;
 • Tornid, mastid, korstnad;
 • Hoidlad (silod);
 • Vaiad;
 • Kraanateed;
 • Tooted, mis on projekteeritud Eurokoodide alusel;
 • jne.

Teostusklass (execution class EXC) 
Teostusklass kirjeldab vastavalt toote lõppkasutustingimustele ära toote valmistamise ning tootmissüsteemi nõuded, mida tähistatakse vastavalt EXC1, EXC2, EXC3 ja EXC4.

Keevitustööde koordinaator
Ettevõte peab omama keevitustoodete valmistamisel vastava pädevusega keevitustööde koordinaatorit. Teostusklasside EXC2...EXC4 korral peab koordinaatori tehniliste teadmiste tase vastama standardi EN ISO 14731 ja EN 1090-2/-3 kirjeldustele.

Sertifitseerimine standardi EN 1090-1 järgi
Sertifitseerimine viiakse läbi vastavalt ehitustoodete määruse nr 305/2011 ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemile 2+.

Tootja/valmistaja kohustused:

 • teostada toote tüübikatsetused (ITT);
 • töötada välja tehase tootmisohjesüsteem (FPC);
 • teostada tehasest võetud tootenäidiste katsetamine vastavalt katseplaanile.

Kiwa Inspecta kohustused:

 • teostada tehase esmane ülevaatus ja tehase tootmisohje hindamine;
 • teostada tehase tootmisohje pidevat hindamist ning järelevalvet vähemalt kord aastas.

Kui kõik eelnevad kohustused on nõuetekohaselt täidetud, annab Kiwa Inspecta kui teavitatud sertifitseerimisasutus välja tehase tootmisohje vastavussertifikaadi.

Taotluse vormi leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile  estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua kontoritesse.