Hätäpoistumistie ja varauloskäynti ovat onnettomuus- tai vaaratilanteessa edellytys turvalliseen poistumiseen rakennuksesta. Poistumisteiden tarkastus antaa yleisellä tasolla puolueettoman kuvauksen ja varmistuksen poistumisturvallisuudesta huomioiden poistumistiet, niiden opasteet ja merkinnät sekä valaistuksen. Pelastusturvallisuus on kaikkien kiinteistöä käyttävien henkilöiden etu.


Varauloskäyntien puutteet esille

Tarkastuslaitoksen tekemä puolueeton tarkastus on tarkoitettu kiinteistöille, joissa poistumistiet on määritelty. Tarkastus huomioi puutteet ja osoittaa korjaustarpeet, jotka vaativat välitöntä korjaamista. Näin varmistutaan, että hätätilanteessa turvallinen poistuminen on mahdollista. Tarkastuksen yhteydessä varmistetaan järjestelmien huoltovälin ajantasaisuus.


Tarkastuspöytäkirja isännöitsijän avuksi 

Asiantuntija kirjaa havainnot pöytäkirjaan, johon kirjataan myös laitteiston teknisiä tietoja, joita isännöitsijä, kiinteistöpäällikkö tai kiinteistön turvallisuudesta vastaava henkilö voi käyttää hyödykseen esim. huoltojen tarjouspyynnöissä.

Tarkastusdokumentti on apuna myös pelastusviranomaisen tekemälle palotarkastukselle. Havaitut asiat voidaan korjata ennen palotarkastusta, jolloin palotarkastuksessa voidaan keskittyä muihin pelastusturvallisuuden kannalta aiheellisiin asioihin.


Osaksi palo- ja sammutuslaitteistojen tarkastusta

Suoritamme kiinteistössä järjestelmien lakisääteisiä määräaikaistarkastuksia ja tarjoamme tarkastuksen niiden yhteydessä tehtäväksi, jolloin kokonaisuus täydentyy ja kulut pysyvät erittäin kohtuullisena. Näin huomio kiinnittyy kaikkiin paloturvallisuuden kannalta olennaisiin kokonaisuuksiin.


Palveluun liittyvät standardit ja määräykset

  • Pelastuslaki 379/2011, 
  • Asetus rakennusten paloturvallisuudesta (aiemmin rakennusmääräyskokoelma RakMK E1), 
  • Laki pelastustoimen laitteista 10/2007