• Yrityksille, jotka haluavat arvioida omia HSEQ®-toimintojaan (toimittaja)
 • Yrityksille, jotka ostavat arvioitavalta yritykseltä palveluja tai tuotteita (tilaaja)
   

Menestyvän yrityksen tulee tuntea arvonsa ja pystyä varmistamaan, että ne ulottuvat kaikkeen sen toimintaan - koko toimitusketjun pituisesti. Arvoketjun luotettavuus tilaajayrityksen ja sen toimittajien toiminnassa on edellytys tavoitteelliseen yhteistyöhön, mikä mahdollistaa osaamisen ja kyvyn oppia, vaatimusten mukaiset toimitukset sekä sitoutumisen sovittuihin asioihin. Hyvä ja avoin yhteistyöpohja ja toimittajan tunteminen takaavat jatkuvuuden, taloudellisuuden ja vastuullisuuden yrityksen arvoketjussa.

Arvoketjun/Toimitusketjun toimittaja-arvioinnilla pystytään

 • tunnistamaan potentiaaliset toimittajat
 • arvioimaan toimittajien kyvykkyys
 • varmistamaan yritystoiminnan jatkuvuus ja vastuullisuus
 • valitsemaan sopivimmat toimittajat
 • kehittämään yhteistyötä eri toimittajien kanssa
 • vaatia parannuksia yhteistyöhön
 • muodostaa ja ylläpitää kokemuspohjaa
 • vaihtaa toimittajaa tarvittaessa, estää tai rajoittaa toimittajan käyttöä yms.

Luottamuksen ja luotettavuuden osoittamiseksi toimittaja voi esittää omaa valvontaa, ulkopuolisia todennuksia ja pätevyystodistuksia sekä avoimuutta ja viestintää tavoitteista ja toiminnasta. Toimitusketjun jokaisen toimijan on kyettävä tuottamaan laatua. Siksi on tärkeää, että jokainen toimittaja sitoutuu siihen ja pystyy osoittamaan sen. 

Kenelle HSEQ®-arviointi on suunnattu?

HSEQ-arvioinnit tunnetaan yleisesti "toimittaja-arviointi" -auditointeina. HSEQ®-arvioinnin voi kuitenkin tilata joko yritys, joka haluaa arvioida omia HSEQ®-toimintojaan (toimittaja) tai yritys, joka ostaa arvioitavalta yritykseltä palveluja (tilaaja). Toimittajayrityksen hakeman arvioinnin tulokset ovat toimittajan omaisuutta, kuten kolmannen osapuolen todennuksissa aina. Toimittajat voivat luovuttaa tuloksensa haluamiensa tilaajien käytettäväksi. Tilaajayrityksen teettämän/tilaaman arvioinnin tulos on sen omaisuutta, kuten toisen osapuolen arvioinneissa. 

HSEQ®-arviointi on tehokas tapa arvioida tai osoittaa yrityksen sitoutuminen toimittajan ja tilaajan yhteisiin pelisääntöihin. HSEQ®-arviointi edellyttää lakipohjaisten velvoitteiden täyttymistä. 

HSEQ®-arvioinnin hyödyt

Hyödyt tilaajayritykselleHyödyt toimittajayritykselle
Tilaajaklusterin jäsenet voivat toimittajan luvalla nähdä arviointitulokset internet-portaalissa. Arviointiraportin ja pisteytyksen perusteella tilaajat voivat vertailla toimittajia keskenäänHelpottaa toimittajan kaupallisia mahdollisuuksia. Toimittaja voi hyödyntää raporttia osoituksena kyvykkyydestään kenelle tahansa asiakkaalleen.
Pienentää tilaajan riskejä ja yllätyksiä kasvattaen kilpailukykyä.Auttaa kehittämään toimintaa tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.
Kun kumppaneiden toimintatavat ovat kunnossa, poikkeamat ja yllätykset vähenevät.
Mittaa työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö- ja laatunäkökulmia yhdenmukaisella ja objektiivisella tavalla.
Lisätietoa tilaajayritykselle  HSEQ-arvioinnistaLisätietoa toimittajayritykselle HSEQ-arvioinnista


HSEQ-arviointi ei rajoita kilpailulainsäädännön tarkoittamaa avointa kilpailua.

HSEQ®-arviointimenettely

HSEQ®-arviointi perustuu yrityksen itsearviointiin ja paikan päällä tapahtuvaan arviointiryhmän toteuttamaan arviointiin. Arviointiryhmään kuuluu vähintään yksi tilaajayritysten (ks.HSEQ-klusteri) edustaja ja riippumaton valtuutettu ammattiarvioija.

Riippumaton ammattiarvioija tarkastelee toimittajayrityksen kyvykkyyksiä ja toimintaa tilaajien asettamia odotuksia vasten. Kiwa Inspecta toimii pääarvioijana ja laatii HSEQ®-arvioinnista raportin, jossa arvioinnin tulokset esitetään kypsyystasoina kutakin arvioitua asiaa kohden. Kypsyystasojen avulla lasketaan toimittajayrityksen kyvykkyys pisteinä. Kokonaispistemäärät listataan hseq.fi-sivustolla niin, että jokaisella yrityksellä on yksilöllinen numero. Yritys voi itse valita, kertooko numeronsa julkisesti. Kukin tilaajayritys tekee oman johtopäätöksensä toimittajan vaatimuksenmukaisuudesta toimia ko. tilaajan yhteisellä työpaikalla.


Arviointi on voimassa kolme vuotta kerrallaan, mutta sen voi uusia nopeamminkin, jos yritys haluaa osoittaa, että sen kypsyys on parantunut. Useilla tilaajaorganisaatioilla on sopimuksessa ehto, että HSEQ-arvioinnin on oltava voimassa.