Mitä kantavien teräsrakenteiden CE-merkintä tarkoittaa?

Kantavien metallirakenteiden kestävyys ja laatu vaikuttavat olennaisesti rakennetun ympäristön turvallisuuteen, sillä näitä rakenteita käytetään kaikkialla ja usein hyvinkin vaativissa käyttökohteissa. Kantavia metallirakenteita löytyy esim. rakennuksista, silloista, siiloista, mastoista ja torneista. Kantavien teräs- ja alumiinirakenteiden vaatimustenmukaisuuden takaa standardin EN 1090-1 mukainen CE-merkintä.

CE-merkintä ja rakennustuoteasetus (CPR 305/2011)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (CPR 305/2011) edellyttää rakennustuotteilta CE-merkintää, kun tuote kuuluu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan ja standardin käyttöön ottoon liittyvä siirtymäaika on päättynyt. Rakenteellisia teräs- ja alumiinikokoonpanoja ja tuotejärjestelmiä koskevan harmonisoidun tuotestandardin EN 1090-1 siirtymäaika päättyi 1.7.2014. Tämän jälkeen markkinoille Suomeen tai EU-maihin saatettujen kantavien teräs- tai alumiinirakenteiden (kokoonpanoja tai tuotejärjestelmiä) on pitänyt olla CE-merkittyjä.

Yksi standardin EN 1090-1 erityispiirre on sen laaja soveltamisala, jota ei ole määritetty standardissa yksityiskohtaisesti. Tästä johtuen kentällä on ollut epäselvyyttä standardin soveltuvuudesta tiettyihin käyttökohteisiin tarkoitettujen kokoonpanojen CE-merkintään. Euroopan Komissio on julkaissut standardin EN 1090-1 soveltamisalaa koskevan tulkintansa Komission FAQ-palstalla (kysymys 31). Aiheeseen liittyvää ohjeistusta löytyy myös Rakennusteollisuuden sivuilta (hEN helpdesk) sekä Teräsrakenneyhdistyksen FAQ 1090 palstalta. EN 1090-1 -standardin laatinut CEN:n tekninen komitea TC135 on laatinut standardin soveltamisalan selventämiseksi Teknisen raportin CEN/TR 17052:2017, joka on saatavilla Suomen Standardisoimisliitolta SFS ry.

CE-merkinnän vaatimukset

Kantavien metallirakenteiden CE-merkintä standardin EN 1090-1 mukaisesti edellyttää, että valmistajalla on ilmoitetun laitoksen sertifioima tehtaan sisäinen laadunvalvontajärjestelmä (Factory production control FPC). Tällöin yritys voi laatia markkinoille saattamilleen teräs- ja alumiinikokoonpanoille suoritustasoilmoituksen (DoP Declaration of Performance) ja kiinnittää kokoonpanoihin, niiden pakkauksiin tai toimitusasiakirjoihin CE-merkinnän. CE-merkinnän yhteydestä pitää löytyä viittaus siihen liittyvään suoritustasoilmoitukseen.

CE-merkinnällä ja suoritustasoilmoituksella ilmoitetaan standardissa EN 1090-1 määritetyt kokoonpanojen perusominaisuudet. Perusominaisuudet vaikuttavat rakennuskohteelle asetettujen vaatimusten toteutumiseen.

Suoritustaso-ilmoituksen laadinnasta ja CE-merkinnästä on ohjeistettu rakennustuoteasetuksessa sekä komission delegoiduilla säädöksillä. CE-merkintään ja suoritustasoilmoitukseen liittyvää tietoa ja delegoidut säädökset sekä esimerkkejä löytyy Rakennusteollisuus ry:n ylläpitämiltä hEN helpdesk-sivuilta.

Kiwa Inspectalla on kattava asiantuntemus kantavien metallirakenteiden CE-merkintään liittyvistä kysymyksistä ja pitkä kokemus CE-merkinnän edellyttämästä sertifioinnista. Olemme sertifioineet yrityksiä standardin EN 1090-1 vaatimusten mukaisesti vuodesta 2011 alkaen seitsemässä maassa.

Sertifioinnin edellytykset

CE-merkinnän edellytyksenä on, että yrityksellä on ilmoitetun laitoksen myöntämä sisäistä laadunvalvontajärjestelmää koskeva sertifikaatti. Sertifiointi koskee joko valmistusprosessia tai sekä suunnittelu- että valmistusprosessia.

Sertifiointi edellyttää, että yrityksellä on tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta kirjallinen kuvaus, joka täyttää standardin EN 1090-1 vaatimukset ja, että yritys toimii ko järjestelmän mukaisesti. Useat yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset löytyvät teräsrakenteiden osalta standardista EN 1090-2 ja alumiinirakenteiden osalta standardista EN 1090-3.

Malliaineisto tehtaan sisäisen laadunvalvonnan kirjalliselle kuvaukselle löytyy Metalliteollisuuden Standardisointijärjestön METSTA:n  internet-sivuilta

Sertifioinnin vaiheet

Sertifiointiprosessia voidaan kuvata seuraavilla vaiheilla:

 • tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän (FPC) rakentaminen ja käyttöönotto sekä alkutestaus (valmistaja)
 •  laadunvalvontajärjestelmän tarkastaminen ja sertifiointi sekä valmistuspaikan tarkastaminen (ilmoitettu laitos)
 •  laadunvalvontajärjestelmän mukainen jatkuva toiminta ja sen varmentaminen (valmistaja ja ilmoitettu laitos)

Suomen rakentamismääräyskokoelma

Ympäristöministeriö on äskettäin julkaissut Suomen rakentamismääräyskokoelman osan B Rakenteiden lujuus ja vakaus yhteydessä Teräsrakenteita koskevat ohjeet 2017. Niiden oleellisin sisältö on teräsrakenteiden suunnitteluun liittyvien EN 1993 -standardien kansalliset liitteet. Tässä yhteydessä teräskokoonpanojen toteutusluokan valintaa koskevat ohjeet siirtyvät standardin EN 1090-2 liitteestä B standardin EN 1993-1-1 liitteeseen C. Tähän liittyvät kansalliset valinnat esitetään ohjeessa Teräsrakenteet 2017.

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetään suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokkia ja suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien pätevyysvaatimuksiin liittyviä määräyksiä ja ohjeita . Suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset otetaan huomioon, kun yritys haluaa sertifioida myös suunnitteluprosessin.

Suomen rakentamismääräyskokoelman säädökset löytyvät ympäristöministeriön kotisivujen kautta (www.ymparisto.fi)

Kiwa Inspecta myös kouluttaa ja tarjoaa henkilö- ja menetelmäpätevöintejä

Sertifiointipalvelujen ohella Kiwa Inspecta tarjoaa aiheeseen liittyvää yleistä ja yrityskohtaista koulutusta, henkilö- ja menetelmäpätevöintejä, NDT- ja DT-testausta sekä monipuolisia laadunvarmistus- ja arviointipalveluja. Voimme myös sertifioida teräs- ja alumiinikokoonpanojen valmistukseen liittyviä esivalmistus- ja pintakäsittelyprosesseja sekä asennustoimintoja standardien EN 1090-2 tai EN 1090-3 vaatimusten mukaisesti.

Teräsrakenteiden standardin EN 1090-1 mukaisen CE-merkinnän edut:

 • CE-merkintä varmistaa kantavien teräs- ja alumiinirakenteiden vaatimustenmukaisuuden
 • CE-merkittyjen tuotteiden vapaa liikkuvuus ja hyväksyntä ETA-alueell
 • CE-merkintä varmistaa mahdollisuuden toimittaa kantavia metallirakenteita rakennuskohteisiin

Mille kohteille kantavien teräsrakenteiden CE-merkintä?

 • Talonrakentaminen
 • Sillat
 • Siilot
 • Mastot
 • Nosturiradat