• Keskisuurille ja suurille yrityksille/organisaatioille

Kiwa Rima® - yritysturvallisuuden johtamisen arviointi on palvelu, jossa kootaan turvallisuuden eri osa-alueet yhtenäisen arviointikokonaisuuden alle ja tarkastellaan yrityksen turvallisuutta kokonaisuutena. Kiwa Inspecta on yritysturvallisuuden suunnannäyttäjänä kehittänyt yritysturvallisuuden johtamisen arviointiin viitekehyksen/hallintamallin, joka on sidoksissa Kiwa Inspectassa tarjottuihin johtamisjärjestelmästandardeihin kuten ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 22301 ja ISO 14001.

Kiwa Rima® -yritysturvallisuuden johtamisen arviointi antaa lintuperspektiivin yrityksen turvallisuuden nykytilaan ja auttaa asettamaan tavoitteita turvallisuuden ja toimintakyvyn parantamiseksi. Kiwa Rima® -arvioinnissa asiakkaalle toteutetaan aluksi kattava tavoite- ja nykytila-arviointi seuraavista Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) yritysturvallisuusmallin mukaisista osa-alueista:

 • Henkilöstöturvallisuus 
 • Työturvallisuus 
 • Tietoturvallisuus 
 • Pelastusturvallisuus 
 • Toimitila- ja kiinteistöturvallisuus 
 • Ympäristöturvallisuus 
 • Tuotannon ja toiminnan turvallisuus 
 • Varautuminen ja kriisinhallinta 
 • Jatkuvuuden hallinta 
 • Väärinkäytösten ja poikkeamien hallinta

Tämän jälkeen laaditaan kuiluanalyysi tavoitetilan selvittämiseksi. Analyysin jälkeen kirjataan toimenpiteet ja tiekartta turvallisuuden hallintajärjestelmän parantamiseksi. Kehitysprojektia seurataan ja asiakas saa palvelusta selkeän arviointiraportin.

Kiwa Rima®:n käyttämä viitekehys ei perustu yksittäiseen standardiin, vaan rakentuu asiakkaan toimintaan kohdistuvista vaatimuksista ja asiakkaan omista liiketoiminnan tavoitteista. Arviointi ja viitekehys hyödyntävät kansainvälisesti tunnettuja työterveys- ja turvallisuus, tietoturvallisuus, jatkuvuuden hallinta sekä ympäristö ISO-johtamisjärjestelmästandardeja.

Millaisille organisaatioille Kiwa Rima® - yritysturvallisuuden johtamisen arviointi soveltuu?

Kiwa Rima® -palvelu on tarkoitettu keskisuurille ja suurille yrityksille, jotka pyrkivät kehittymään systemaattisesti turvallisuuden toimintatavoissa ja prosesseissa. Palvelun avulla yritys/organisaatio löytää konkreettiset toimenpiteet johtamisjärjestelmän kokonaisvaltaisen turvallisuuden kehittämiseen. Palvelun toteuttamisen aikana ja sen jälkeen turvallisuutta parantavat toimet jalkautetaan organisaatioon.

Kiwa Inspectalla on useiden kymmenien vuosien asiantuntijakokemus organisaatioiden johtamisjärjestelmien kehittämisestä ja turvallisuuden eri osa-alueiden johtamisen arvioinneista. Kansainvälisenä toimijana Kiwa Inspecta mahdollistaa laaja-alaisesti asiantuntijuuden käytön johtamisjärjestelmien kehittämisessä.

Yritysturvallisuuden johtamisen arvioinnin edut

 • Liiketoimintajohto ja turvallisuusorganisaation saavuttavat yhteisen näkemyksen tarvittavista turvallisuuden kehittämistoimista.
 • Palvelu parantaa turvallisuustoiminnan tehokkuutta ja sillä on laaja vaikutus koko organisaatioon kytkemällä turvallisuuden hallinta tiiviisti liiketoiminnan tavoitteisiin.
 • Parantaa toimintojen laatua ja riskien hallintaa kokonaisvaltaisesti.
 • Parantaa luottamusta ja organisaatiokuvaa sidosryhmien keskuudessa.


Ota yhteyttä

Kiwa Inspecta, tuotepäällikkö Janne Helenius, puh. +358 40 643 2864, etunimi.sukunimi@kiwa.com

Kiwa Inspecta, tuotepäällikkö Jyrki Lahnalahti, puh. +358 400 571 892, etunimi.sukunimi@kiwa.com