Koneiden koko elinkaaren kattavat palvelut

Kiwa Inspecta tarjoaa monipuolisia koneturvallisuuden asiantuntija- ja tarkastuspalveluita. Palvelumme ovat täysin riippumattomia ja puolueettomia, ja ne räätälöidään asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Autamme sinua varmistumaan koneiden ja työvälineiden säädöstenmukaisuudesta sekä turvallisesta toimintakunnosta. Olemme koonneet koneturvallisuuden alueen palvelumme koneiden elinkaaren kaikki vaiheet kattavaksi laajaksi palvelukokonaisuudeksi: suunnittelusta valmistukseen ja hankintaan, tarkastukseen, käyttöön ja käytöstä poistoon.

Valmistusvaihe

Koneiden toimintaympäristön edellyttämiin toiminnallisiin vaatimuksiin on kiinnitettävä huomiota jo koneen suunnittelu- ja hankintavaiheessa. Valmistajana sinun on oltava tietoinen uusista standardeista, jotka heijastavat valmistushetkellä vaadittavaa tekniikan tasoa. Vain vaatimustenmukaisia koneita voidaan saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön. 

Palveluidemme avulla voidaan välttyä turhilta kustannuksilta, jälkikorjauksilta ja muita piileviltä riskeiltä. Voimme esimerkiksi opastaa konedirektiivin vaatimusten ja koneturvallisuusstandardien soveltamisessa, valvoa koneen valmistusta ja arvioida valmiin koneen vaatimustenmukaisuuden ennen sen markkinoille saattamista. 

Koneiden hankinta

Työpaikoilla koneinvestointeja suunniteltaessa voimme avustaa hankintaspesifikaatioiden laatimisessa. Myöhemmin toimituksen vastaanottovaiheessa voimme määrittää, täyttääkö kone sitä koskevien säädösten, standardien ja hankintaspesifikaatioiden vaatimukset.

Koneiden käyttö

Koneita käytettäessä työpaikoilla kohdataan monenlaisia työturvallisuuteen liittyviä haasteita. Tarjoamme ratkaisuksi suunnitelmallista riskienhallintaa ja muita ennakoivia toimia, joilla voidaan taata koneiden turvallinen toimintakunto kaikissa sen elinkaaren eri vaiheissa. 

Koneiden käytönaikaiseen turvallisuuteen liittyvät palvelumme kattavat muun muassa:

 • Vaarojen tunnistuksen  
 • Riskien arvioinnin 
 • Turvallisen toimintakunnon tarkastamisen käyttöönotettaessa ja sovituin määräajoin 
 • Turvallisuustason arvioinnit elinkaaren eri vaiheissa. 
 • Koneiden modernisointiin liittyvät tarkastukset ja arvioinnit 

Koneturvallisuuden tarkastus- ja asiantuntijapalveluiden edut

Valmistusvaiheessa koneiden turvallisuus ja säädöstenmukaisuus varmistuvat: arviointiprosessimme läpi käyneet koneet täyttävät konedirektiivin ja sovellettavien standardien vaatimukset

 • Kalliiden takaisinvetojen ja jälkikorjausten riski pienenee
 • Työpaikoilla koneinvestointien ja laitehankintojen tekeminen helpottuu ja tehostuu
 • Vastuunjako konetoimituksissa selkeytyy, minkä ansiosta vältytään ikäviltä ja kalliilta sekaannuksilta
 • Riskienhallinta tehostuu
 • Ennakoivan turvallisuustoiminnan laatu paranee
 • Käytössä olevien koneiden toimintavarmuus ja turvallisuus paranevat
 • Koneisiin liittyvien tapaturmien määrä sekä niistä aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset vähenevät
 • Koneiden modifiointi- ja modernisointiprosessit työpaikoilla helpottuvat
 • Työympäristöstä tulee turvallisempi, tuottavampi ja viihtyisämpi.

Tyypilliset käyttökohteet

Koneita ja muita työvälineitä käytetään lähes kaikilla työpaikoilla: etenkin valmistavassa teollisuudessa, logistiikassa, rakennusalalla ja julkishallinnossa. 

 • Koneet
 • Työvälineet
 • Nostoapuvälineet
 • Osittain valmiit koneet
 • Koneyhdistelmät
 • Muut tekniset laitteistot

Standardit & säädökset

 • Konedirektiivi 2006/42/EY
 • VNa koneiden turvallisuudesta 400/2008
 • VNa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008 muutoksineen