• Koneet
 • Työvälineet
 • Nostoapuvälineet
 • Osittain valmiit koneet
 • Koneyhdistelmät
 • Muut tekniset laitteistot

Koneita ja muita työvälineitä käytetään lähes kaikilla työpaikoilla: etenkin valmistavassa teollisuudessa, logistiikassa, rakennusalalla ja julkishallinnossa. Koneiden ja työvälineiden turvallisuuteen liittyvät lainsäädännön vaatimukset muuttuvat tekniikan kehittyessä. Valmistajien on oltava tietoisia uusista standardeista, jotka heijastavat valmistushetkellä vaadittavaa tekniikan tasoa. Toisaalla taas työnantajien velvollisuutena on pitää koneet ja työvälineet turvallisina koko niiden käyttöiän ajan. Koneiden monimutkaistuessa haasteet suoriutua lainsäädännön asettamista velvoitteista ovat kasvaneet entisestään, minkä vuoksi asiantuntija-apua tarvitaan yhä useammin.

Kiwa Inspecta tarjoaa monipuolisia koneturvallisuuden asiantuntija- ja tarkastuspalveluita, joilla autamme asiakkaitamme varmistamaan koneiden ja työvälineiden säädöstenmukaisuuden ja jatkuvan turvallisen toimintakunnon. Olemme koonneet koneturvallisuuden alueen palvelumme koneiden elinkaaren kaikki vaiheet kattavaksi laajaksi palvelukokonaisuudeksi: suunnittelusta valmistukseen ja hankintaan, tarkastukseen, käyttöön ja käytöstä poistoon.

Koneiden toimintaympäristön edellyttämiin toiminnallisiin vaatimuksiin on kiinnitettävä huomiota jo koneen suunnittelu- ja hankintavaiheessa. Vain vaatimustenmukaisia koneita voidaan saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön. Palveluidemme avulla voidaan välttyä turhilta kustannuksilta, jälkikorjauksilta ja muita piileviltä riskeiltä. Esimerkiksi koneen valmistusvaiheessa voimme opastaa konedirektiivin vaatimusten ja koneturvallisuusstandardien soveltamisessa, valvoa koneen valmistusta ja arvioida valmiin koneen vaatimustenmukaisuuden ennen sen markkinoille saattamista. Työpaikoilla koneinvestointeja suunniteltaessa voimme avustaa hankintaspesifikaatioiden laatimisessa. Myöhemmin toimituksen vastaanottovaiheessa voimme määrittää, täyttääkö kone sitä koskevien säädösten, standardien ja hankintaspesifikaatioiden vaatimukset.

Koneita käytettäessä työpaikoilla kohdataan monenlaisia työturvallisuuteen liittyviä haasteita. Ratkaisun avaimet löytyvät suunnitelmallisesta riskienhallinnasta ja muista ennakoivista toimista, joilla voidaan taata koneiden turvallinen toimintakunto kaikissa sen elinkaaren eri vaiheissa. Koneiden käytönaikaiseen turvallisuuteen liittyvät palvelumme kattavat muun muassa vaarojen tunnistuksen ja riskien arvioinnin, koneiden turvallisen toimintakunnon tarkastamisen käyttöönotettaessa ja sovituin määräajoin, sekä koneiden turvallisuustason arvioinnit eri elinkaaren vaiheissa. Myös koneiden modernisointiin liittyvät tarkastukset ja arvioinnit sisältyvät palveluntarjontaamme. Palvelumme ovat täysin riippumattomia ja objektiivisia, ja ne räätälöidään asiakkaidemme tarpeiden mukaan.

Koneturvallisuuden tarkastus- ja asiantuntijapalveluiden edut

 • Valmistusvaiheessa koneiden turvallisuus ja säädöstenmukaisuus varmistuu: arviointiprosessimme läpi käyneet koneet täyttävät konedirektiivin ja sovellettavien standardien vaatimukset
 • Kalliiden takaisinvetojen ja jälkikorjausten riski pienenee
 • Työpaikoilla koneinvestointien ja laitehankintojen tekeminen helpottuu ja tehostuu
 • Vastuunjako konetoimituksissa selkeytyy, minkä ansiosta vältytään ikäviltä ja kalliilta sekaannuksilta
 • Riskienhallinta tehostuu
 • Ennakoivan turvallisuustoiminnan laatu paranee
 • Käytössä olevien koneiden toimintavarmuus ja turvallisuus paranevat
 • Koneisiin liittyvien tapaturmien määrä sekä niistä aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset vähenevät
 • Koneiden modifiointi- ja modernisointiprosessit työpaikoilla helpottuvat
 • Työympäristöstä tulee turvallisempi, tuottavampi ja viihtyisämpi

Tyypilliset käyttökohteet

 • Koneet
 • Työvälineet
 • Nostoapuvälineet
 • Osittain valmiit koneet
 • Koneyhdistelmät
 • Muut tekniset laitteistot

Standardit & säädökset

 • Konedirektiivi 2006/42/EY
 • VNa koneiden turvallisuudesta 400/2008
 • VNa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008 muutoksineen
 • Koneturvallisuusstandardit