Massan, pituuden ja tilavuuden mitat ovat laajalti käytettyjä vertailustandardeja monilla eri teollisuuden aloilla. Esimerkiksi kaikissa valmistusprosesseissa oikeat mitat ovat avainasemassa, jotta tuote vastaa asiakkaiden laatuvaatimuksiin ja on yrityksenne laatujärjestelmän mukainen. Lisäksi mittauksilla voi olla turvallisuusnäkökohtia. Esimerkiksi voimalaitokset ovat usein riippuvaisia virtausmittauksista, joilla varmistetaan lauhdeveden virtaava suunnitellulla tavalla.


Mittauksissa tarkkuus ja luotettavuus ovat luonnollisesti keskeisimpiä tekijöitä. Siksi on tärkeää huolehtia mittalaitteiden säännöllisestä kalibroinnista ja stabiiliudesta. Säännöllinen mittalaitteiden kalibrointi varmentaa mittausten tarkkuuden ja luotettavuuden sekä mittalaitteiston suorituskyvyn. Mittalaitteiden kalibroinnin etuja ovat hyvä tarkkuus ja monipuolinen käytettävissä oleva laitteisto.

Kiwa Inspecta kalibroi seuraavia suureita mittaavia laitteita omissa laboratorioissaan* tai asiakkaan tiloissa:

 • paine
 • lämpötila
 • Dimensionaaliset suureet (esim. pituus)
 • sähkö/sähkösuureet, aikaväli, taajuus (laboratoriokalibrointina)
 • massa, vaa’at, (kenttäkalibrointina)
 • tilavuus, (kenttäkalibrointina)
 • voima, (kenttäkalibrointina)
 • tilavuusvirta, (kenttäkalibrointina)
 • lämpöenergia, (kenttäkalibrointina).

Mittalaitteiden kalibrointiprosessissa mittalaitteen mittaussuureeseen verrannollista viestiä (näyttö, analogia-/digitaaliviesti tms.) verrataan jäljitettäviin kansallisiin tai kansainvälisiin mittanormaaleihin. Mittaustulosten perusteella laitteelle laaditaan kalibrointitodistus, jossa ilmoitetaan mm. mittauslaitteen virheet ja kalibroinnin epävarmuus. Tilanteen mukaan osa mittalaitteiden kalibroinneista tehdään akkreditoidusti ja osa jäljitettävästi.

Akkreditointi

Akkreditoidulla laboratoriokalibroinnin mittauksilla saadaan erityisesti luotettavuutta, sillä akkreditointivaatimukset ja me­nettelyt perustuvat kansainvälisiin kriteereihin, joiden avulla toimijan pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti jäljittää ja todeta. 

*Inspecta Tarkastus Oy on FINAS–akkreditointipalvelun akkredi­toima kalibrointilaboratorio K004, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. 

Tutustu laboratorioikalibrointeihin tästä

Mittalaitteen kalibroinnin edut 

 • Mittalaitteen kalibrointi varmistaa oikeat mittaustulokset
 • Tarkat mittaukset vähentävät hävikkiä ja säästävät kustannuksia
 • Mittauslaitteiden kalibrointi ei haittaa tai pysäytä tuotantoprosessia