Nestekaasu on erittäin helposti syttyvä kaasu, jonka varastoinnissa ja käytössä on noudatettava eritystä huolellisuutta ja varovaisuutta. Nestekaasun laajamittaista varastointia, teknistä käyttöä tai käsittelyä harjoittavaa laitosta* tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on toimintavalmiina. Tämä voidaan varmistaa puolueettomilla tarkastuksilla, kun kyseisen nestekaasun uusi varasto tai käyttölaitos otetaan käyttöön tai vanhaa muutetaan.

Tarkastuspalvelumme nestekaasuvarastoille ja -käyttölaitoksille

Käyttöönottotarkastus

Nestekaasua koskevan käyttöönottotarkastuksen tai sen osan voi korvata hyväksytyn tarkastuslaitoksen tekemällä tarkastuksella, jos Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut siihen mahdollisuuden lupapäätöksessään. Inspecta Tarkastus Oy, joka on osa Kiwaa, on nestekaasulaitosten tarkastuksiin hyväksytty tarkastuslaitos.

Määräaikaistarkastus

Nestekaasulaitoksen määräaikaistarkastuksen tekee hyväksytty tarkastuslaitos neljän (4) vuoden välein, kun nestekaasua on vähintään 5 t mutta alle 50 t. Mikäli nestekaasua on vähintään 50 t, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tarkastaa laitoksen.

Tarkastuksen aiheet

• toiminnanharjoittaja on tunnistanut nestekaasun käyttöön ja varastointiin liittyvät säädösvaatimukset

• toimipaikan johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet turvallisuusasioihin

• tarvittava vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi on tehty

• tarvittavat vastuuhenkilöt on nimetty, henkilöstö koulutettu ja toiminta on riittävän hyvin ohjeistettua

• onnettomuus ja vaaratilanteisiin on varauduttu

• laitoksen tekninen toteutus ja toimintakunto ovat säädösten mukaiset

• huolto- ja kunnossapitosuunnitelmat on laadittu ja niitä noudatetaan

Tarkastukseen kuuluu myös kenttäkierros, jonka aikana varmistamme, että toimintanne vastaa esitettyjä asiakirjoja. Kenttäkierroksen aikana kiinnitämme erityistä huomiota asennuksiin ja käyttöympäristöön.

Ilmoitamme pelastusviranomaiselle nestekaasulaitoksen tarkastuksen ajankohdasta ja varaamme heille mahdollisuuden osallistua tarkastukseen.

Nestekaasuvaraston tai -käyttölaitoksen tarkastuksen edut:

 • Kaikki lainsäädännön esittämät osa-alueet tulevat huomioitua
 • Tarkastus suoritetaan laaja-alaisella asiantuntemuksella
 • Lakisääteiset tarkastukset tulevat asianmukaisesti suoritetuiksi

Tyypilliset kohteet

 • Tehtaat ja tuotantolaitokset
 • Kaupalliset puutarhat
 • Elintarviketeollisuus
 • Konepajat

Säännökset & määräystenmukaisuus

 • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta 390/2005
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015
 • Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitoksen turvallisuusvaatimuksista VNa 858/2012
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 856/2012 (luku 6, onnettomuuksiin varautuminen)
 • TUKES Opas Nestekaasun turvallinen käyttö ja varastointi laitoksissa

*Nestekaasun laajamittaista varastointia, teknistä käyttöä tai käsittelyä harjoittavaa laitosta* tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on toimintavalmiina, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimesta tarkastettu ja tarkastuksessa on todettu, että laitos täyttää lainsäädännön vaatimukset sekä lupapäätöksessä mainitut ehdot. 

**Nestekaasulaitos = laitos, jossa ei nestekaasun lisäksi ole muita vaarallisia kemikaaleja tai niiden määrä ei edellytä ilmoitusta pelastuslaitokselle tai lupaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta.