• Tehtaat ja tuotantolaitokset
 • Kaupalliset puutarhat
 • Elintarviketeollisuus
 • Konepajat

Nestekaasu on erittäin helposti syttyvä kaasu, jonka varastoinnissa ja käytössä on noudatettava eritystä huolellisuutta ja varovaisuutta. Tämä voidaan, ja myös lainmukaisesti tulee varmistaa puolueettomilla tarkastuksilla, kun kyseisen nestekaasun uusi varasto tai käyttölaitos otetaan käyttöön tai vanhaa muutetaan. 

Nestekaasun laajamittaista varastointia, teknistä käyttöä tai käsittelyä harjoittavaa laitosta* tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on toimintavalmiina, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimesta tarkastettu ja tarkastuksessa on todettu, että laitos täyttää lainsäädännön vaatimukset sekä lupapäätöksessä mainitut ehdot. 

Nestekaasua koskevan käyttöönottotarkastuksen tai sen osan voi kuitenkin korvata hyväksytyn tarkastuslaitoksen tekemällä tarkastuksella, jos Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut siihen mahdollisuuden lupapäätöksessään. Inspecta Tarkastus Oy on nestekaasulaitosten tarkastuksiin hyväksytty tarkastuslaitos.

Nestekaasulaitoksen määräaikaistarkastuksen tekee hyväksytty tarkastuslaitos neljän (4) vuoden välein, kun nestekaasua on vähintään 5 t mutta alle 50 t. Mikäli nestekaasua on vähintään 50 t, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tarkastaa laitoksen.

Tarkastuksessa todetaan mm. että 

• toiminnanharjoittaja on tunnistanut nestekaasun käyttöön ja varastointiin liittyvät säädösvaatimukset

• toimipaikan johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet turvallisuusasioihin

• tarvittava vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi on tehty

• tarvittavat vastuuhenkilöt on nimetty, henkilöstö koulutettu ja toiminta on riittävän hyvin ohjeistettua

• onnettomuus ja vaaratilanteisiin on varauduttu

• laitoksen tekninen toteutus ja toimintakunto ovat säädösten mukaiset

• huolto- ja kunnossapitosuunnitelmat on laadittu ja niitä noudatetaan

Tarkastukseen kuuluu myös kenttäkierros, jonka aikana varmistetaan, että toiminta vastaa esitettyjä asiakirjoja. Kenttäkierroksen aikana kiinnitetään erityistä huomiota asennuksiin ja käyttöympäristöön.

Ilmoitamme pelastusviranomaiselle nestekaasulaitoksen tarkastuksen ajankohdasta ja varaamme heille mahdollisuuden osallistua tarkastukseen.

*Nestekaasulaitos = laitos, jossa ei nestekaasun lisäksi ole muita vaarallisia kemikaaleja tai niiden määrä ei edellytä ilmoitusta pelastuslaitokselle tai lupaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta.

Nestekaasuvaraston tai -käyttölaitoksen tarkastuksen edut:

 • Kaikki lainsäädännön esittämät osa-alueet tulevat huomioitua
 • Tarkastus suoritetaan laaja-alaisella asiantuntemuksella
 • Lakisääteiset tarkastukset tulevat asianmukaisesti suoritetuiksi

Tyypilliset kohteet

 • Tehtaat ja tuotantolaitokset
 • Kaupalliset puutarhat
 • Elintarviketeollisuus
 • Konepajat

Säännökset & määräystenmukaisuus

 • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta 390/2005
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015
 • Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista VNa 685/2015 3§ kohdan 6 
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 856/2012 (luku 6, onnettomuuksiin varautuminen)