• Asuinkiinteistöt
  • Toimisto-, liike- ja teollisuuskiinteistöt
  • Julkiset rakennukset

Rakennusmateriaaleissa kuten vesieristeissä esiintyvien polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) kartoittaminen on rakennusterveys- ja työturvallisuuskysymys. Analytiikka tukee kiinteästi lakisääteisiä vaarallisen jätteen selvityksiä ja rakennetun ympäristömme riskien hallintaa.

Rakenteiden vesieristeinä on käytetty erilaisia kivihiilitervaan ja öljypohjaisiin bitumeihin perustuvia tuotteita. Kivihiilitervapohjaisissa kreosoottieristeissä tavataan useammin ja suurempina pitoisuuksina polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH).

PAH-yhdisteet koostuvat kahdesta tai useammasta yhteen fuusioituneesta bentseenirenkaasta. Erilaisia PAH-yhdisteitä on tuhansia, joista 16 on ympäristöviranomaistahon (EPA) priorisoimaa yhdistettä.

Kiwalab tutkii materiaalinäytteen PAH-yhdisteet käyttämällä standardiin ISO 18287:2006 pohjautuvaa menetelmää. Orgaanisella liuotinuutolla saatu näyte puhdistetaan ja tutkitaan kaasukromatografi-massaspektrometrillä.

PAH-analyysin edut

  • Määrittelee 16 keskeisimmän PAH-yhdisteen määrän
  • Tukee haitta-ainekartoituksen johtopäätöksiä
  • Täydentää sisäilman riskiselvityksiä
  • Edesauttaa työturvallisuussuunnittelua ja urakkalaskentaa

Tutkimuskohteet

  • Asuinkiinteistöt
  • Toimisto-, liike- ja teollisuuskiinteistöt
  • Julkiset rakennukset