Painelaitteiden määräaikaistarkastusten korvaaminen seurannalla

Rekisteröityjen painelaitteiden määräaikaistarkastukset ovat Suomessa lakisääteisiä. Tarkastuksilla varmistetaan laitteiden turvallisuus ja kunto. Lisäksi mahdolliset poikkeamat voidaan havaita ennen kuin niistä koituu turvallisuus- tai talousongelmia.

Painelaitteiden seurannalla voidaan korvata pakolliseen määräaikaistarkastukseen kuuluvat sisäpuolinen tarkastus sekä painekoe käyttämällä ainetta rikkomattomia menetelmiä (NDT, non destructive testing). Painelaitteiden seurantaa voidaan soveltaa kylmälaitosten painelaitteille, muurauksella tai massauksella sisäpuolelta suojatuille painelaitteille sekä rakenteellisista syistä vaikeasti tarkastettaville painelaitteille.

Painelaitteiden seurannan avulla vältytte tuotantokatkoksilta, välivarastoimiselta sekä tyhjennykseltä. Meillä on rautainen asiantuntemus, pitkä kokemus, kehittyneet tarkastusmenetelmät ja kattava toimipisteverkosto.

Painelaitteiden seurannan toimenpidesisältö

Kartoitamme NDT-menetelmien avulla laitoksen painelaitteiden ja putkistojen kunnon sekä arvioimme mahdolliset riskit. Raportoimme tulokset ja laadimme seurantasuunnitelman, jonka hyväksytty laitos tarkastaa. Tulosten raportoinnin lisäksi laadimme seurantasuunnitelman. Kiwa (Inspecta Tarkastus Oy) on Hyväksytty laitos  ja voi tarkastaa sekä arvioida, että tarpeelliset toimenpiteet on tehty ja painelaitteen toiminta turvallista. Teemme kanssanne sopimuksen seurannasta ja voimme toiveidenne mukaan hoitaa seurannasta ilmoittamisen Tukesille.

Palvelun osa-alueet

 • Riskien arviointi laitoksella
 • Peruskuntokartoitus
 • Painelaitteiden testaukset
 • Putkistojen testaukset
 • Seurantasuunnitelman ja sopimuksen teko
 • Tukesin kanssa asiointi

Painelaitteiden seurannan edut

Painelaitteiden seuranta täyttää lainsäädännön asettamat vaatimukset painelaitteille. Lisäksi saatte tarpeellista tietoa turvallisuuden, käytettävyyden ja laitehallinnan kannalta. Tietojen avulla voitte suunnitella mahdolliset korjaukset ja investoinnit hallitusti.

 • Ei vaadi laitoksen alasajoa eikä tuotannon keskeytyksiä.
 • Tehostettu ja kohdistettu tarkastustoiminta parantaa turvallisuutta.
 • Korvaa sisäpuolisen tarkastuksen ja painekokeen seuraavissa laitteissa:
 • Muurauksella ja massauksella sisäpuolelta suojatut painelaitteet
 • Kylmälaitoksen painelaitteet
 • Muut paineastiat, jotka eivät rakenteellisista syistä ole kohtuudella mahdollisia tarkastaa perinteisin menetelmin
 • Painelaitteiden seuranta varmistaa laitoksen kokonaistaloudellisen käytettävyyden sekä auttaa varautumaan tuleviin investointeihin.
 • Painelaiteseurannalla selvitetään laitoksen kunto ja siten täytetään vaatimukset, jotka liittyvät lakisääteisten määräaikaistarkastusten piiriin kuuluville painelaitteille ja putkistoille.

Tyypilliset käyttökohteet

 • Elintarviketeollisuus
 • Jäähallit
 • Kylmä- ja pakkasvarastot
 • Kauppojen kylmälaitteet
 • Kiinteistöjen vedenjäähdytyskoneikot
 • Ammoniakki- ja hiilidioksidilaitokset
 • Kemikaaliteollisuus

Standardit ja ohjeet

 • Painelaitelaki 1144/2016 58§, 63§
 • Valtioneuvoston asetus 1549/2016 12§
 • Tukes-ohje 11/2015 Painelaitteiden seuranta