Painelaitteiden määräaikaistarkastusten korvaaminen seurannalla

Painelaitteiden tarkastaminen määräajoin tarkastuslaitoksen toimesta on Suomessa lakisääteistä rekisteröidyille painelaitteille. Tarkastuksilla varmistetaan laitteiden turvallisuus ja pidennetään samalla niiden elinikää. 

Määräaikaistarkastuksia voidaan tietyille painelaitteille korvata jatkuvalla seurannalla, jolloin vältytään tuotantokatkoksilta ja painelaitteiden tyhjentämiseltä sekä näihin liittyviltä välillisiltä kuluilta, joita perinteisessä määräaikaistarkastuksessa syntyy.

Painelaitteiden seurannassa voidaan korvata ainetta rikkomattomin menetelmin (NDT) painelaitteen sisäpuolinen tarkastus ja määräaikainen painekoe ja siinä kartoitetaan laitoksen kunto riskit arvioiden sekä suoritetaan painelaitteiden ja putkistojen testaukset. Tulosten raportoinnin lisäksi laadimme toimenpidesuositukset, seurantasuunnitelman ja hyväksytyn laitoksen kanssa* sopimusluonnoksen.
Painelaitteen seurannan myötä asiakkaamme täyttävät lainsäädännön painelaitteille asettamat vaatimukset mutta lisäksi saavat turvallisuuden, käytettävyyden ja laitehallinnan kannalta tarpeellista informaatiota, jonka avulla korjaukset ja investoinnit voidaan suunnitella hallitusti.

Teemme painelaitteiden seurantaa kylmälaitosten painelaitteille, muurauksella ja massauksella sisäpuolelta suojatuille painelaitteille, sekä rakenteellisista syistä vaikeasti tarkastettaville painelaitteille. Kiwa Inspectalla on käytössään rautainen asiantuntemus, pitkä kokemus, kehittyneimmät tarkastusmenetelmät ja kattava toimipisteverkosto.

Painelaitteiden seurannan toimenpidesisältö:

 • Laitoksen riskien arviointi
 • Peruskuntokartoitus
 • Painelaitteiden testaukset
 • Putkistojen testaukset
 • Seurantasuunnitelmien teko
 • Toimenpidesuositukset ja yhteenveto
 • Järjestelmän dokumentointi

* Painelaitteiden seurantaan ei voida siirtyä ennen kuin hyväksytty laitos on tarkastanut suunnitelmat ja todennut ne asianmukaisiksi.

Painelaitteiden seurannan edut

 • Ei vaadi laitoksen alasajoa eikä tuotannon keskeytyksiä.
 • Tehostettu ja kohdistettu tarkastustoiminta parantaa turvallisuutta.
 • Korvaa sisäpuolisen tarkastuksen ja painekokeen seuraavissa laitteissa:
  • Muurauksella ja massauksella sisäpuolelta suojatut painelaitteet
  • Kylmälaitoksen painelaitteet
  • Muut paineastiat, jotka eivät rakenteellisista syistä ole kohtuudella mahdollisia tarkistaa perinteisin menetelmin
 • Painelaitteiden seuranta varmistaa laitoksen kokonaistaloudellisen käytettävyyden sekä auttaa varautumaan tuleviin investointeihin.
 • Selvittää koko laitoksen kunnon, jotta edellytykset lakisääteisten määräaikaistarkastusten piiriin kuuluville putkistoille ja painelaitteille saadaan luotua

Tyypilliset käyttökohteet

 • Elintarviketeollisuus
 • Jäähallit
 • Kylmä- ja pakkasvarastot
 • Kaupan kylmälaitteet
 • Kiinteistöjen vedenjäähdytys laitteistot
 • Ammoniakkilaitokset
 • Kemikaaliteollisuus

Standardit ja ohjeet

 • Painelaitelaki 1144/2016 58§, 63§
 • VNa 1549/2016 12§
 • Tukes-ohje 11/2015 Painelaitteiden seuranta