• Metsäteollisuus 


Viranomaiset, yritykset, media ja loppukäyttäjät osoittavat kaiken aikaa kasvavaa kiinnostusta raaka-aineena käytettävän puun alkuperää kohtaa. Puun alkuperäketjun sertifiointi FSC® sertifikaatilla on helppo tapa osoittaa puolueettomasti puun ja puuperäisten tuotteiden tulevan kestävästi hoidetuista metsistä ja/tai yrityksestä, joka kunnioittaa metsien, ympäristön ja henkilöstön hyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöä.

Puun alkuperäketjun halinnan sertifiointi on helppo tapa osoittaa puolueettomasti puun ja puuperäisten tuotteiden tulevan kestävästi hoidetuista metsistä ja yrityksestä, joka kunnioittaa metsien, ympäristön ja henkilöstön hyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöä.

Puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointi mahdollistaa kansainvälisen FSC®-tuotemerkin käytön tuotteissa. Kiwa Inspectalla on kokemusta puun alkuperäketjun hallinnan sertifioinnista Suomessa ja muualla maailmassa jo vuodesta 2000 alkaen.  FSC®-sertifiointia kansainvälisen akkreditointiorganisaation ASI:n akkreditoimana.

Sertifikaatti varmistaa puun alkuperän jäljitettävyyden ja kansainvälisesti sovittujen kriteerien täyttymisen. Edellytyksenä on toimittajien ja raaka-aineiden alkuperän tunnistaminen sekä tuoteryhmien, laskentamenetelmien, vastuiden, prosessien ja tietojärjestelmien määrittely.

Organisaation on myös pidettävä kirjaa koulutuksista, raaka-aineiden hankinnoista, tuotannosta ja myynnistä, sitouduttava työturvallisuuden edistämiseen ja työntekijöiden oikeuksien noudattamiseen sekä otettava käyttöön vakioidut käytännöt sertifiointitiedon ilmoittamisessa asiakkaalle. FSC®:n Multi-site -järjestelmässä vaaditaan lisäksi vuosittaiset sisäiset auditoinnit sekä johdon katselmukset. Lisätietoja FSC-järjestelmästä FSC Suomen sivuilta.

Puun alkuperän hallinnan sertifioinnin edut 

 • Osoittaa yritysvastuun puun ja puutuotteiden käytössä
 • Mahdollistaa FSC®-tuotemerkin käytön
 • Helpottaa tuotteiden markkinoille pääsyä
 • Voidaan huomioida tuotteen hinnassa


FSC-puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointimenettely

Inspectan ohjeessa ABC 760 on kuvattu FSC-puun alkuperäketjun hallinnan arviointi- ja sertifiointimenettely. 

Kun organisaatio on ilmoittanut haluavansa puun alkuperäketjun hallinnan sertifioitavaksi, tehdään seuraavat toimenpiteet, joista aiheutuvat kustannukset hakija maksaa:


 • informaatiotilaisuus (vapaaehtoinen)
 • hakemus (pakollinen)
 • FSC-lisenssisopimus (pakollinen)
 • sertifiointiarviointi vaihe 1 (vapaaehtoinen)
 • sertifiointiarviointi vaihe 2 (pakollinen)
 • uusinta-arviointi tarvittaessa
 • seuranta-arvioinnit pakollisia.

Uudelleensertifiointiarviointi on tavallisesti noin 3-6 kuukautta ennen sertifikaatin päätymistä. FSC sertifikaatti on voimassa enintään viisi vuotta.


FSC-sertifikaatin hakijan ja sertifioidun yrityksen velvoitteita

Sertifiointiprosessin aikana ennen sertifikaatin myöntämistä hakijalla ei ole lupaa kertoa tai tiedottaa asiakkailleen tai muille osallisille, että hakijan puun alkuperäketjun hallintajärjestelmä vastaa, tai lähes vastaa, FSC-sertifioinnin vaatimuksia.


Sertifioidun organisaation tulee muun muassa

 • varmistaa, että puun alkuperäketjun hallinta noudattaa asiakirjan FSC-ST-40-004 Chain of Custody standard viimeisimpiä vaatimuksia sekä mahdollisia muita sertifikaatissa mainittuja tuotemerkkejä yms. koskevia lisävaatimuksia
 • myöntyä arviointien suorittamiseen vaadituin väliajoin samoin kuin sallia sertifioijan ennalta ilmoittamattomat tai lyhyelläkin varoitusajalla varaamat arvioinnit, ASIn (akkreditoija) todennusarvioinnit (witness audits) sekä sallia FSC:n velvoiteasiakirjoissa määriteltyjen, eriteltyjen tietojen julkaisu,
 • olla hyödyntämättä sertifiointiaan siten, että se aiheuttaa sertifioijalle, FSC:lle tai ASIlle haittaa tai huonomaineisuutta, ja olla antamatta sertifiointiinsa liittyviä lausuntoja, joiden voidaan olettaa olevan harhaanjohtavia tai luvattomia
 • korjata kaikki vakavat poikkeamat niihin sovellettavien standardien mukaisesti Inspectan määrittelemässä ajassa
 • olla voimassaolevan FSC-lisenssisopimuksen haltija.
 • ilmoittaa sertifioijalle 10 päivän kuluessa kirjallisesti muutoksista, jotka koskevat sertifioitua järjestelmää ja jotka voivat vaikuttaa sertifioinnin laajuuteen, voimassapysymiseen tai vaatimusten täyttymiseen. Tällaisia muutoksia voivat olla:
 • päästää sertifioijan tai FSC:n edustajat tarkastamaan (seuranta- tai muissa arvioinneissa) puun alkuperäketjun hallintaa sertifioinnin edellyttämässä laajuudessa arvioinnin kohteena olevalla alueella
 • oikeuttaa sertifioija viivyttämään, tai peruuttamaan, sertifiointipäätöksensä tekoa, jotta tämä saa selvitettyä uutta, tai lisätietoa, johon ei arviointiraportissa ole jo otettu kantaa, tai mikä sertifioijan näkökulmasta saattaa vaikuttaa arvioinnin tulokseen;
 • suostua siihen, että sertifioijan ei ole pakko myöntää, tai jatkaa sertifiointia, mikäli asiakkaan toiminnot ovat ristiriidassa sertifioijan velvollisuuksiin nähden siltä osin, mihin sertifioija on akkreditointisopimuksessaan ASIn kanssa sitoutunut tai mikäli sertifioijan mielestä nämä toiminnot vaikuttavat sertifioijan hyvämaineisuuteen negatiivisesti.
 • ymmärtää, että sertifioijalla ja FSC:llä on täysi oikeus uudistaa sertifiointivaatimuksia koko sertifioinnin voimassaoloajan, ml. kustannusten ja hintojen tarkistus,
 • ymmärtää että sertifioijalla, FSC: llä ja ASI: llä on oikeus tutustua luottamuksellisiin tietoihin, tutkia tarvittavia asiakirjoja ja pääsy laitteille, paikoille, alueille, henkilöstön luo ja laitoksille, jotka tarjoavat ulkoistettuja palveluja asiakkaille
 • ylläpitää tiedostoa puun alkuperäketjun hallintaan liittyvistä reklamaatioista ja korjaavista toimenpiteistä,
 • lopettaa sertifiointiin viittaaminen ja FSC-sertifiointimerkin käyttö sertifikaatin peruuntuessa kokonaan tai määräajaksi, tai kun sen voimassaolo on päättynyt
 • käyttää FSC-tavaramerkkejä sovellettavien standardien mukaisesti. Inspectalla on oikeus seurata FSC-tavaramerkkeihin ja FSC:n teollisiin oikeuksiin kohdistuvia loukkauksia;
 • varmistaa, että FSC:n immateriaalioikeudet nimityksineen/nimineen säilyvät FSC:llä eikä mitenkään voida ymmärtää näiden oikeuksien kuuluvan asiakkaalle tai tämän päätöksen alaisiksi.


Kaikki FSC –sertifioidut yritykset ovat listattuna FSC-tietokannassa