Terveydenhuollossa ja sairaaloissa potilaan diagnoosin tukena käytetään monenlaisia mittareita. Saatavilla mittaustuloksilla on merkittävä vaikutus potilaan hoitoon, koska virheellinen mittaustulos voi pahimmillaan johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin. Terveydenhuollon laitteiden säännöllisellä kalibroinnilla varmennetaan mittausten tarkkuus ja luotettavuus sekä laitteiston suorituskyky.


Kalibrointia tehdään esimerkiksi höyryautoklaaveille ja desinfektiopesukoneille, joiden validoinnin yhteydessä kalibroidaan laitteiden toimintaa ohjaavat mittalaitteet. Vanhoille autoklaaveille ja pesukoneille voidaan tehdä käyttökunnonosoitus soveltaen standardien olennaisia vaatimuksia.

Lämpökaappien osalta testaamme lämpötilan jakauman, eli sen, täyttääkö koko kaappi asetut spesifikaatiot. Teemme lämpö-, viljely- ja kylmäkaappien sekä uunien ja hauteiden lämpöjakaumamittauksia monikanavaisella tiedonkeruulaitteella, jolla saadaan mitattua kaapin todellinen suorituskyky.

Terveydenhuollon laitteiden kalibroinnit ja validoinnit suoritetaan aina asiakkaan tiloissa normaalitoiminnan juurikaan häiriintymättä. Tämä sopii laitteille, joita ei voi lähettää laboratorioon kalibroitavaksi mm. suuren koon vuoksi. Terveydenhuollon koneita ja laitteita valvovan Valviran mukaan sterilointilaitteen anturit tulee kalibroida vuosittain ja suorituskyky tulee osoittaa säännöllisin välein. Validointipalvelumme avulla terveydenhuollon toimija täyttää molemmat vaateet.

Terveydenhuollon laitteiden kalibroinnin ja validoinnin edut:

  • Terveydenhuollon laitteiden ja mittareiden tarkkuus, luotettavuus ja suorituskyky varmistuvat
  • Potilasturvallisuus paranee
  • Valviran vaatimukset täyttyvät helposti yhdellä kerralla

Pätevyysalue:

Lämpötila, alue: -80…300 °C, mittauskyky: ± 0,1… 0,5 °C
Paine, alue 0…400 kPa (abs), mittauskyky: ± 0,1… 0,2 kPa 

Yhteystiedot

Tom Pohjolainen
Puh. 050 300 5077

Standardit

  • SFS-EN 17655 Suuret höyryautoklaavit
  • SFS-EN 13060 Pienet höyryautoklaavit
  • SFS-EN 15883 Pesukoneet