Teollisuuden laitteistojen toimintavarmuudelle kohdistuu erityisiä vaatimuksia. Prosessien alasajo merkitsee usein suuria kustannuksia. Värähtelymittausten ansiosta voidaan vikatilanteet ennakoida ja huolto- tai korjausseisokit ajoittaa suunniteltuun ajankohtaan. Kiwa Inspecta tarjoaa mittaukset yksittäisestä koneesta aina suurien turbiineiden ja rakenteiden monikanavamittauksiin. Tarvittaessa toimitamme myös tiedonkeruulaitteen pidempiaikaisiin on line -mittauksiin etäyhteydellä, jolloin saamme havaittua myös satunnaiset häiriötilanteet koneen käynnissä.

Värähtelymittaus kertoo koneen toiminnasta

Värähtelymittauksessa pyörivään laitteeseen tai rakenteeseen kiinnitetään yksi tai useampi värähtelyanturi. Anturin antama signaali käsitellään analysaattorilla haluttuun muotoon. Lopputuloksena saadaan erilaisia laskennallisia suureita, joita analysoimalla määritetään koneen tai rakenteen värähtelyn ominaisuudet. Vertaamalla tulosta aiempiin mittauksiin tai standardien antamiin arvoihin ja malleihin, voidaan selvittää toimiiko koneisto halutulla tavalla.

Periodisissa reittimittauksissa konetta mitataan tietyin väliajoin halutuilla parametreillä ja seurataan mittausten välillä tapahtuvia muutoksia koneen värähtelyissä.

Suurissa liukulaakeroiduissa koneissa, mm. turbiinit, mitataan sekä pyörivän akselin värähtelyä, että akselin aiheuttamaa värähtelyä laakeripukeista. Analyyseissä seurataan mm. laakerin ja öljykalvon dynaamisia ominaisuuksia sekä akselin tasapainoasemaa. Ylös- ja alasajomittauksissa mitataan lisäksi akselin ja rakenteen ominaistaajuuksia sekä niiden mahdollisia muutoksia.

Iskukoetestissä rakennetta, kanavaa tai putkistoa isketään tai täristetään ulkoisesti herättämällä rakenteen ominaistaajuudet. Tulosta verrataan käynninaikaisiin herätetaajuuksiin, joita voivat olla mm. puhaltimessa tai pumpussa siipien lukumäärä tai epätasapaino. Vertailemalla ominaistaajuuksien sijoittumista käynnissä olevan laitteen herätteisiin voimme selvittää, osuuko laitteen käynnissä ollessa jokin tietty taajuus rakenteen resonanssitaajuuden kohdalle.

Mittaustulokset analysoidaan ja raportoidaan tapauskohtaisesti. Raportti muodostetaan selkokielisenä tekstinä ja taulukoina, lisäksi siihen liitetään oleelliset värähtelyyn liittyvät kuvaajat selityksineen. Mittauksesta raportoidaan mm. muutokset edellisiin mittauksiin, suositeltavat jatkotoimenpiteet, mahdolliset esteet koneen normaalille käytölle sekä ongelman korjaussuositukset. Raportti luovutetaan asiakkaalle sekä sähköisenä, että paperisena versiona.

Edut

 • Jatkuvalla seurannalla tieto koneen kunnosta
 • Vikatilanteissa korjaustöiden suunnittelu jo ennen koneen pysäyttämistä
 • Korjausten ajoitus suunniteltujen seisokkien mukaan
 • Ennenaikaisten konerikkojen estäminen
 • Koneiden ja rakenteiden resonanssitaajuuksien määritys
 • Monikanavaisilla mittalaitteilla suurienkin kokonaisuuksien mittaus
 • Värähtely mallinnettavissa visuaaliseen muotoon

Tyypilliset käyttökohteet

 • Turbiinit
 • Pumput
 • Puhaltimet
 • Sähkömoottorit
 • Putkistot ja niiden rakenteet
 • Konepedit
 • Vaihdelaatikot