Virtausmittareiden tuloksia hyödynnetään eniten prosessien ohjauksissa ja säädöissä sekä lämpöenergian ja materiaalivirtojen laskutuksissa. Energiankulutuksen tarkentuva seuranta muun muassa päästökaupan myötä tulee yhä korostamaan tarkkojen ja luotettavien virtaus- ja lämpöenergiamittausten merkitystä.Lämpöenergiamittausten kalibroinneissa, joka on akkreditoitu* suure, hyödynnetään Kiwa Inspectan clamp-on-ultraäänimittarilla tehtäviä tilavuusvirtausten kenttäkalibrointeja. Kenttäkalibroinnin etu on erityisesti sen nopeus eikä kalibrointi häiritse laitoksen prosesseja. Lisäksi kalibrointi suoritetaan todellisissa prosessiolosuhteissa.

Kenttäkalibroinnin akkreditointivaatimukset ja menettelyt perustuvat kansainvälisiin kriteereihin, joiden avulla toimijan pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todentaa. Virtaus on mittausteknisesti erittäin haastava suure, joten akkreditoinnilla on poikkeuksellisen suuri merkitys. Energialaskurin kalibroinnille saadaan erityisesti luotettavuutta akkreditoidulla menetelmällä, sillä mittaukset ovat jäljitettävissä kansainvälisiin mittanormaaleihin.

Pätevyysalueet

Tilavuusvirtaus, väliaineena vesi
alue: 1…2000 l/s,

T: +20 - +150 °C,

v: 0,5 – 10 m/s,

DN50 - DN800,

paras mittauskyky: ±1,6 %

Kaukolämpöenergia, väliaineena vesi
P: 650 MW:n saakka,

Qv: 1 l/s … 2000 l/s,

DT: +20 °C … +80 °C,

paras mittauskyky ±1,65 %

sisältää tilavuusvirran, meno- ja paluulämpötilojen sekä energialaskurin kalibroinnit

Höyry- ja lauhde-energia, väliaineena vesihöyry tai lauhdevesi
Höyryteho: 480 MW:iin saakka, 

Lauhdeteho: 100 MW:iin saakka,

p:  2 barg…250 barg,

Dp: 5 mbar … 4000 mbar,

Tmax : +320 °C

paras mittauskyky ± 0,95 %

sisältää massavirran, paineen, lämpötilan ja energialaskurin kalibroinnit

Virtausmittareiden ja lämpöenergiamittareiden kalibroinnin edut:

 • Mittaukset ovat jäljitettävissä kansainvälisiin mittanormaaleihin
 • Virtausmittareiden ja lämpöenergiamittareiden kalibroinnin jälkeen prosessien optimointi helpottuu
 • Hallitsemattomat materiaali- ja rahavirrat pienenevät
 • Myyjän ja ostajan luottamus lujittuu

*Inspecta Tarkastus Oy on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima
kalibrointilaboratorio K004, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025
.

Lämpöenergiamittaukset:

 • energialaitokset
 • kaukolämpölaitokset
 • virtausmittarien kalibrointi (neste)

Virtausmittarit:

 • kaukolämpövirtausmittaukset
 • jätevesivirtausmittaukset
 • raakavesivirtausmittaukset
 • lauhdevesivirtausmittaukset


Tyypilliset käyttökohteet

Lämpöenergiamittaukset:

 • Voima- ja lämpölaitokset
 • Erilaiset teollisuuslaitokset
 • metsä-, elintarvike-, metalliteollisuus
 • sahat
 • jätteen käsittelylaitokset
 •  Suuret yksittäiset kuluttajat
 • Sairaalat, liikuntahallit, liikekeskukset


Virtausmittaukset
:

 • kaukolämpövesi
 • jätevesi
 • raakavesi
 • lauhdevesi
 • syöttövesi
 • jäähdytysvesi

Virtaus Ei akkreditoidusti:

 • polttoöljyt (raskas ja kevyt pö, kerosiini)
 • lämmönsiirtoöljyt
 • hydrauliikkaöljyt
 • sellumassat
 • erilaiset kemialliset yhdisteet
 • hapot, emäkset, vetyperoksidi


Standardit

 • SFS-EN ISO/IEC 17025 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset
 • SFS-EN 1434-1…6 Lämpöenergiamittarit
 •  SFS-ISO 5051…5054 Instrumentoinnin asennus prosessiin
 • SFS-ISO 5167-1-4 Virtausmittaus paine-eroon perustuvilla laitteilla