Ympäristösertifikaatti ISO 14001 tarjoaa työkaluja jatkuvaan parantamiseen ja kertoo sidosryhmille vastuullisesta suhtautumisesta ympäristöasioihin. Vastuullisuus ja turvallisuus ovat merkittäviä asioita liiketoiminnalle, ja ympäristöstä huolehtiminen kilpailuetuna korostuu jatkuvasti. Esimerkiksi raakamateriaalien tehokas hyödyntäminen ja energian säästäminen on sekä hyväksi ympäristölle että pienentää kustannuksia.

ISO 14001 -standardin tarkoitus on auttaa organisaatiota saavuttamaan ympäristöjärjestelmältä halutut tulokset, jotka tuottavat arvoa ympäristölle sekä organisaatiolle ja sen sidosryhmille. 

ISO 14001 -standardin tavoitteet ovat

 • Ympäristönsuojelun tason parantaminen
 • Sitovien velvoitteiden täyttäminen
 • Ympäristötavoitteiden saavuttaminen

ISO 14001 -standardin vaatimuksena on muun muassa, että organisaatio

 • tunnistaa toimintaansa liittyvät ympäristönäkökohdat sekä riskit ja mahdollisuudet
 • asettaa päämäärät ja tavoitteet ympäristönäkökohtien parantamiseen,
 • sitoutuu jatkuvaan parantamiseen sekä vastuulliseen toimintaan huolehtimalla, että organisaatiota sitovat velvoitteet täytetään. 

ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä auttaa parantamaan organisaation prosesseja ja käytäntöjä; Ympäristösertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa organisaation aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä asettaa päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

ISO 14001 -sertifiointi tukee yritystä ympäristöasioiden pitkäjänteisessä hoidossa ja vastuiden ja valtuuksien selkeässä määrittelyssä. Lisäksi sen avulla voidaan kasvattaa henkilöstön ympäristöosaamista ja -tietoisuutta. ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä on valttia myös lupa-asioissa, viranomaisyhteistyössä ja markkinoinnissa.

Kiwa Inspectan sertifioimien yritysten joukko edustaa koko elinkeinoelämän kirjoa raskaasta teollisuudesta palvelualoihin ja julkisiin toimijoihin. Vuosittaiset auditoinnit auttavat jatkuvasti parantamaan ympäristöjohtamista ja tehostamaan ympäristövaikutuksien hallintaa.

ISO 14001 -Ympäristöjärjestelmän sertifioinnin edut

 • ISO 14001 -sertifikaatti auttaa muuttamaan ympäristöasiat sanoista teoiksi
 • Auttaa hallitsemaan toimintojen, tuotteiden ja palveluiden elinkaaren ympäristönäkökohtia.
 • Helpottaa lupa-asioissa ympäri maailman
 • Ympäristötehokastoiminta vähentää kustannuksia ja turhaa hukkaa
 • Parantaa riskien hallintaa
 • Vahva merkki vastuullisuudesta
 • Tukee brändin rakentamista
 • Vahvistaa henkilöstön ympäristötietoisuutta ja osallistumista