Turvallisuusperiaatteet

Kiwa Inspectan turvallisuusperiaatteet Suomessa

Kiwa Inspectassa turvallisuusjohtamisen tavoitteena ovat hyvinvoivat työntekijät ja työyhteisö, turvallinen ja kestävästi kehittyvä Kiwa Inspecta osana turvallista yhteiskuntaa, liiketoiminnan kasvun tukeminen sekä kokonaisturvallisuuden edelläkävijyys. Turvallisuusperiaatteemme kuvaavat toimintamme vastuullisuutta, luotettavuutta ja laatua. Turvallisuusperiaatteemme luovat pohjan hyvän turvallisuuskulttuurin edistämiselle sekä turvallisille käytännöille arjessamme.

1. Kiwainspectalaisena tai Kiwa Inspectalle työtä tekevänä sitoudun aina näihin turvallisuusperiaatteisiin.

2. Toimin ennakoivasti, mahdolliset turvallisuusuhat ja -riskit tunnistaen ja niihin varautuen.

3. En missään tilanteessa salli uhkaa ihmisen hengelle tai terveydelle, enkä aseta taloudellisia hyötyjä turvallisuuden edelle.

4. Varmistan, että kaikilla työhön ryhtyvillä on riittävä turvallisuusosaaminen.

5. Takaan tuottamieni ja hallussani olevien tietojen luotettavuuden ja luottamuksellisuuden.

6. Pyrin ehkäisemään ympäristöhaittoja ja -vahinkoja, jotka syntyvät toiminnasta, hankinnoista ja kulutuksesta.

7. Olen lahjomaton, valvon turvallisuusohjeiden noudattamista ja puutun mahdollisiin väärinkäytöksiin.

8. Ilmoitan tekemistäni turvallisuushavainnoista esimiehelleni tai palautejärjestelmään.

9. Johtajana tai esimiehenä toimin esimerkkinä ja tuen hyvää turvallisuuskulttuuria luomalla edellytykset turvalliseen ja kehittyvään työympäristöön ja toimintaan.

10. Ymmärrän, että turvallisuusohjeiden tai -periaatteiden vastaisesti toimimalla vaarannan paitsi oman, myös muiden ihmisten, asiakkaidemme, yrityksemme tai ympäristön turvallisuuden.