29 joulukuuta 2019

Hyvä laboratorio auttaa kiinteistöjen ongelmien analysoinnissa

hyva_kiinteisto_laboratorio

Sisäilmaongelmia, kosteusvaurio, asbestia? Rakennusmateriaali- ja sisäilmanäytteiden analysointiin erikoistunut laboratorio auttaa kiinteistöjen ongelmia tutkittaessa. Hyvä laboratorio tuottaa asiakkaalleen luotettavia tutkimustuloksia nopeasti ja ymmärrettävässä muodossa. Mistä luotettavan laboratorion tunnistaa?

1. Laboratoriolla on FINAS-akkreditointi

Hyvä laboratorio on puolueettoman tahon arvioima ja FINAS on myöntänyt sille standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaisen akkreditoinnin. Laki mahdollistaa esimerkiksi erilaisten asbestilaboratorioiden toiminnan ja siksi analyysia tilatessaan kannattaa varmistaa, että laboratorio on akkreditoitu.

Akkreditoidussa laboratoriossa

  • on osaava, huolellisesti perehdytetty henkilökunta, jonka pätevyys tehdä analyysejä on varmistettu.
  • tulosten oikeellisuus varmistetaan laboratorion ylläpitämillä laadunvarmistusmenettelyillä sekä osallistumalla säännöllisesti kansallisille ja kansainvälisille laboratorioiden välisille vertailukierroksille
  • on menettelytavat sisäiselle itsearvioinnille FINAS-arviointikäyntien välillä sekä kyky kehittää korjaavien toimenpiteiden kautta omaa toimintaansa jatkuvasti laadukkaammaksi.

2. Analyysit tehdään asianmukaisissa tiloissa ja laitteilla

Laboratoriolla tulee olla asianmukaiset laitteet oikein asennettuna ja tilat sekä välineet ovat puhtaat. Näin työskentely on turvallista ja estetään näytteiden kontaminaatio, joka vääristäisi tuloksia. Tietyissä analyyseissä myös huoneen lämpötilalla ja sijainnilla kiinteistössä on merkitystä.

Asbestinäyte tutkitaan laboratoriossa

Tutkittavat näytteet saattavat sisältää monenlaisia haitta-aineita, joten niiden käsittelyn täytyy olla turvallista. Esimerkiksi vetokaappi estää näytteistä irtoavien aineiden sekaantumisen laboratorion hengitysilmaan ja tutkijat eivät altistu haitta-aineille.

Oikeanlaiset siivousmenettelyt, erilliset ja ylipaineistetut tilat reagenssien valmistukseen sekä mikrobinäytteiden käsittely suojakaapissa ovat puolestaan esimerkkejä näytteiden kontaminaatioriskiä  pienentävistä tekijöistä.

3. Laboratorio tarjoaa selkeät näytevastaukset

Asiakkaan on tärkeää ymmärtää, mitä laboratoriosta saatu tutkimustulos tarkoittaa. Kuinka tulokseen pitää suhtautua?

Laboratorioiden tutkimustuloksien raportointitavat vaihtelevat huomattavasti. Laboratorion pitää ilmoittaa tulos mahdollisimman yksinkertaisesti ja selväsanaisesti, jotta asiakkaille ei synny epävarmuutta.

Asiakas voi olla hyvään laboratorioon yhteydessä tutkimustuloksen saamisen jälkeen ja kysyä tarvittaessa apua tuloksen tulkitsemiseen. Näytteet ovat aina vain osa kokonaisuutta, ja siksi laboratorio ei saa pelkän näytetuloksen perusteella antaa jatkotoimenpidesuosituksia.

4. Laboratorio uskaltaa sanoa myös ei

Mitä useampia tutkimuksia laboratorio tekee, sitä enemmän liikevaihtoa laboratoriolle syntyy. Aina tutkimuksia ei kuitenkaan kannata tehdä, vaan hyvä laboratorio suosittelee odottamaan parempaa ajankohtaa. Esimerkiksi sisäilman mikrobinäytteitä ei kannata ottaa sulan maan aikana, koska silloin ilmassa on paljon mikrobeja. Talvi on parempi ajankohta ja silloinkin tuloksiin pitää suhtautua kriittisesti. Joskus laboratoriotutkimusta ei kannata tehdä ollenkaan.

Asiakas luonnollisesti toivoo, että yhdellä analyysillä varmistettaisiin mahdollisimman monta asiaa kerralla. Todellisuudessa tämä ei ole yleensä mahdollista, sillä yksittäinen näytetulos kertoo vain näytteenottokohdan tilanteen. Lisäksi tarvitaan muuta tietoa kohteesta, mittauksia ja aistinvaraisia havaintoja. Myös oikealla näytteenottokohdalla on suuri merkitys, kun arvioidaan tuloksen merkittävyyttä.

Hyvä laboratorio osaa kertoa tämän asiakkaalle suoraan, jolloin asiakas tietää, mitä hän saa tilaustaan vastaan.

Tutustu Kiwalab-kiinteistölaboratorion palveluihin

 

Teksti: Kai Tarkka