12 toukokuuta 2017

Kiwalab nopeutti PAH-näytteiden analysointia

Inspecta Kiwalabin laboratoriot Oulussa ja Vantaalla tuottavat analyysipalveluita kiinteistö- ja rakenneteknisiin, rakennusterveys- sekä infrarakennetutkimuksiin erikoistuneille toimijoille ja myös yksityishenkilöille. Kiwalab analysoi materiaali- ja ilmanäytteistä asbestin, VOC-yhdisteet ja mikrobit, sekä selvittää betonirakenteen kunnon mikrorakennetutkimuksin. PAH-yhdisteet analysoidaan rakennusmateriaalinäytteistä. Kiwalab on enemmän kuin pelkkä analyysituloksia tuottava laboratorio, osaamme yhdistää näytetulokset kokeneiden kuntotutkijoiden näkemyksiin ja pureutua mahdollisten ongelmien syihin.

PAH-yhdisteet eli polyaromaattiset hiilivedyt koostuvat kahdesta tai useammasta yhteen fuusioituneesta bentseenirenkaasta, erilaisia yhdisteitä on tuhansia. KiraLab on keskittynyt määrittämään PAH-yhdisteitä nimenomaan rakennusmateriaalinäytteistä. Rakenteiden vesieristeinä on käytetty erilaisia kivihiilitervaan ja öljypohjaisiin bitumeihin perustuvia tuotteita. Kivihiiliterva on näistä kahdesta "pahempi", koska kreosoottieristeissä tavataan useasti suuria pitoisuuksia PAH-yhdisteitä.

Rakenteista otetut näytteet tutkitaan uuttamalla PAH-yhdisteet vesieristeestä tai muusta rakennusmateriaalista orgaaniseen liuottimeen. Puhdistetusta uutteesta tehdään GC-näyte, joka tutkitaan GC-MS-analyysilaitteistolla. Toukokuun alusta alkaen Kiwalab kykenee palvelemaan asiakaskuntaansa huomattavasti aikaisempaa nopeammin uuden laitteiston ansiosta.

VOC-yhdisteiden analysointi täydessä vauhdissa

VOC-lyhenne (volatile organic compound) viittaa haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin. Sisäilmatutkimuksiin liittyvissä VOC-mittauksissa analysoidaan kemiallisten päästöjen esiintymistä sisäilmassa sekä rakennusmateriaaleja sisäilman laatua heikentävinä päästölähteinä.

Rakennusmateriaaleista etsitään mm. vaurioitumiseen viittaavia merkkiaineita, kuten kostean betonin emäksisyyden aikaansaaman PVC-maton hajoamisprosessin seurauksena syntyvää 2-etyyli-1-heksanolia. VOC-päästöjä esiintyy myös ulkoilmassa etenkin teollisten prosessien ja liikenteen vaikutuksesta, mikä voi olla myös sisäympäristön päästöjä lisäävä tekijä.

Kiwalabin TD-GC-MSD mahdollistaa VOC-yhdisteiden määrittämisen huoneilmasta ja rakennusmateriaaleista. ISO16000-6 standardiin pohjautuvat menetelmät on akkreditoitu ja integroitu osaksi FINAS-akkreditoidun testauslaboratorion T270 (akkreditointivaatimus EN ISO IEC 17025) laatujärjestelmää.