26 toukokuuta 2020

Kiwalab menestyi jälleen erinomaisesti laboratorioiden välisissä vertailumittauksissa

Homemalja

Alkuvuoden 2020 ja vuoden 2019 aikana Kiwalab eli Kiwa Inspectan kiinteistö- ja rakenneteknisiin palveluihin keskittyvä tutkimuslaboratorio osallistui eri tahojen järjestämille vertailukierroksille mikrobi-, VOC- ja asbestianalytiikan osalta. Menestys näillä kansallisilla ja kansainvälisillä vertailukierroksilla oli jälleen erinomaista, mikä kertoo Kiwalabin jatkuvasta panostamisesta laadukkaaseen laboratoriotoimintaan.

Vertailukierroksilla laboratorioita testataan mikrobianalytiikassa pitoisuuden sekä tunnistamisen osalta eli vertailukoe koostuu kahdesta osasta: kvantitatiivisesta (määrää mittaavasta) testistä ja kvalitatiivisesta (laadullisesta) tunnistuskokeesta. VOC-analytiikassa vertailukoe koostuu kvantitatiivisesta testistä. Asbestianalytiikassa on puolestaan olennaista selvittää sisältääkö materiaali asbestia ja mikä asbestilaatu on kyseessä.

Kiwalab osallistui seuraaviin vertailukierroksiin:

Mikrobianalyysit

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Suomen ympäristökeskuksen järjestämä vuosittainen laboratorioiden välinen pätevyyskoe: ”Rakennusmateriaali- ja suspensionäytteen mikrobiologinen määritys viljelymenetelmällä sekä homekantojen morfologinen tunnistaminen.” Pätevyyskokeeseen 17/2020 osallistui yhteensä 16 laboratoriota.

VOC-analyysit

Proftest SYKE järjesti kansallisen vertailumittauksen yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa sisäilman VOC-määrityksiä (ISO-16000-6) tekeville laboratorioille lokakuussa 2019. Vertailumittaukseen osallistui yhteensä 10 laboratoriota, joista kahdeksan oli Suomesta ja kaksi ulkomailta.

Asbestianalyysit

Osallistuimme vuoden 2019 aikana Health and Safety Laboratoryn järjestämiin kolmeen vertailukierrokseen yhteensä 12 näytteellä (Asbestos in materials scheme, AIMS). Vuoden 2020 aikana olemme osallistuneet yhteen vertailukierrokseen, joka käsitti neljä näytettä. Pätevyyskoe on kansainvälinen ja osallistuvien laboratorioiden määrä suuri; esimerkiksi viimeisimmällä kierroksella Q1/2020 (Round 070) oli mukana 414 laboratoriota.

Kisamenestys - VOC-vertailumittauksessa paras tulos

Sekä mikrobi- että VOC-vertailukokeen kvantitatiivisessa osiossa osallistujille lähetettiin näytteet, joihin oli lisätty tietty määrä tiettyjä mikrobilajeja tai kemiallisia yhdisteitä. Laboratoriot ilmoittivat löytämänsä lajit/yhdisteet ja niiden pitoisuudet. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z-arvon avulla. Tulos on hyväksyttävä, jos │z│≤ 2 ja mitä lähempänä nollaa z-arvo on, sitä lähempänä laboratorion tulos on vertailuarvoa.

Molemmissa kokeissa laboratorion tulokset olivat erinomaiset. Mikrobi-vertailukokeessa Kiwalabin kaikki z-arvot olivat hyväksyttäviä ja VOC-vertailukokeessa kaikki omalla vasteella ilmoittamiemme yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC-pitoisuus raportoitiin hyväksyttyinä, vain yksi tolueenivasteena raportoitu tulos oli kyseenalainen (yhtään hylättyä tulosta ei raportoitu). Olimme siis vertailukokeen paras laboratorio saavuttaen ainoana yli 90% hyväksyttäviä tuloksia (kaikkien laboratorioiden keskiarvo oli 77% hyväksyttäviä tuloksia).

Tunnistimme kaikki homekannat ja asbestilaadut

Myös mikrobipuolen vertailukokeen kvalitatiivinen osio sujui erinomaisesti, sillä tunnistimme kaikki homekannat oikein.

Erinomaiset vertailukoetulokset saivat jatkoa myös asbestipuolella: kaikki näytteet lausuttiin täysin oikein joko asbestia sisältäväksi tai negatiivisiksi ja myös asbestilaadut tunnistimme kaikki oikein.

Tutustu Kiwalabin palveluihin

Mika Posio

Laboratoriopäällikkö (va.), Kiwalab

Kiwa Inspecta