19 maaliskuuta 2018

Kiwalab pärjäsi erinomaisesti eri laboratorioiden vertailuissa

Vuoden 2017 aikana Kiwa Inspectan kiinteistö- ja rakenneteknisiin palveluihin keskittyvä tutkimuslaboratorio KiwaLab osallistui eri tahojen järjestämille vertailukierroksille mikrobi-, voc- ja asbestianalytiikan osalta. Menestys näillä kansallisilla ja kansainvälisillä vertailukierroksilla oli erinomainen. 

Vertailuissa laboratorioita testataan mikrobi- ja voc-analytiikassa pitoisuuden sekä tunnistamisen osalta eli vertailukoe koostuu kahdesta osasta: kvantitatiivisesta (määrää mittaavasta) testistä ja kvalitatiivisesta (laadullisesta) tunnistuskokeesta. Asbestianalytiikassa taas olennaista selvittää sisältääkö materiaali asbestia ja mikä on asbestilaatu.

KiwaLab seuraaviin vertailuihin:

Mikrobianalyysit

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen järjestämä vuosittainen laboratorioiden välinen pätevyyskoe: ”Rakennusmateriaali- ja suspensionäytteen mikrobiologinen määritys viljelymenetelmällä sekä homekantojen morfologinen tunnistaminen.” Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 17 laboratoriota.

VOC-määritykset

Proftest SYKE järjesti ensimmäisen kansallisen vertailumittauksen sisäilman VOC-määrityksiä (ISO-16000-6) tekeville laboratorioille loka-marraskuussa 2017. Vertailumittaukseen osallistui yhteensä kymmenen laboratoriota ja asiantuntijalaboratoriona toimi Työterveyslaitos.

Asbestianalyysit

Osallistuimme vuoden 2017 aikana Health and Safety Laboratory:n järjestämiin kolmeen vertailukierrokseen yhteensä 12 näytteellä (Asbestos in materials scheme, AIMS). Pätevyyskoe on kansainvälinen ja osallistuvia laboratorioita on paljon; esimerkiksi viimeisimmällä kierroksella oli mukana 359 laboratoriota.

Kisamenestys

Sekä mikrobi- että VOC-vertailukokeen kvantitatiivisessa osiossa osallistujille lähetettiin näytteet, joihin oli lisätty tietty määrä tiettyjä mikrobilajeja tai kemiallisia yhdisteitä. Laboratoriot ilmoittivat löytämänsä lajit/yhdisteet ja niiden pitoisuudet. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z-arvon avulla. Tulos on hyväksyttävä, jos │z│≤ 2 ja mitä lähempänä nollaa z-arvo on, sitä lähempänä laboratorion tulos on vertailuarvoa. Molemmissa kokeissa laboratorion tulokset olivat erinomaiset, sillä yhden kemiallisen yhdisteen tolueenivastearvoa lukuun ottamatta kaikkien testisuureiden │z│≤ 1,3.

Myös vertailukokeiden kvalitatiiviset osiot menivät erinomaisesti. Mikrobipuolella tunnistimme kaikki homekannat oikein ja kemian puolella KiwaLab oli ainoa laboratorio, joka löysi kaikki asiantuntijalaboratorion nimeämät 14 yhdistettä.

Erinomaiset vertailukoetulokset saivat jatkoa myös asbestipuolella: kaikki näytteet lausuttiin täysin oikein joko asbestia sisältäväksi tai negatiivisiksi ja myös asbestilaadut tunnistimme oikein. Ainoastaan yhden näytteen kohdalla tulos oli hieman vajavainen, sillä näytteessä oli kahta eri asbestilaatua ja KiwaLab ilmoitti vain yhden.