18 joulukuuta 2018

Parhaat haitta-ainetutkimusmenetelmät paljastavat raja-arvojen ylitykset

FI_laboratorio4.jpg

Parhaat haitta-ainetutkimusmenetelmät on syytä ottaa käyttöön, kun halutaan luotettavasti selvittää, onko kiinteistössä vaarallisia haitta-aineita. Vaarallisimmillaan aineet ovat purkutöiden yhteydessä, jolloin ne voivat levitä pölynä hengitysilmaan. Ennen purkutöiden aloittamista kannattaa selvittää kiinteistön haitta-aineriskit laboratoriotutkimuksin.

Kiinteistöistä löytyvistä haitallisista aineista tunnetuin on asbesti. Sen lisäksi rakennusmateriaalit saattavat sisältää myös PAH-yhdisteitä (polysykliset aromaattiset hiilivedyt) sekä PCB-yhdisteitä (polyklooratut bifenyylit). Tässä artikkelissa keskitytään kahteen viimeksi mainittuun ihmiselle ja ympäristölle vaaralliseen yhdisteeseen ja niiden tutkimuksiin.

- Selvitämme Kiwan kiinteistölaboratorioon tuoduista näytteistä 16 PAH-yhdisteen ja seitsemän PCB-yhdisteen esiintymisen ja pitoisuuden. Näytteet kerätään joko kiinteistön sisäilmasta tai otetaan kiinteistöissä käytetyistä rakennusmateriaaleista, esimerkiksi saumausaineista. Näytteet toimitetaan meille laboratorioon, jossa aloitamme tutkimusprosessin uuttamalla näytettä orgaanisella liuottimella. Näin näytteessä olevat eri yhdisteet saadaan helpommin eroteltavaan muotoon, kertoo kemisti Kirsi Haasala.

Lue myös: miten tunnistat luotettavat kiinteistölaboratorion artikkelista Hyvä laboratorio auttaa kiinteistöjen ongelmien analysoinnissa

Kaasukromatografi selvittää aineet ja niiden pitoisuudet

Uutettua näytettä on usein syytä vielä puhdistaa ennen lopullistatutkimusvaihetta, jotta siihen ei jää liikaa epäpuhtauksia.

- Uutettu näyte siirretään kaasukromatografiin, joka on laite, joka soveltuu PAH- ja PCB-yhdisteiden tapaisten hajoamatta haihtuvien yhdisteiden analysointiin. Aineiden erottuminen toisistaan tapahtuu kaasukromatografin lämpötilakontrolloidussa uunissa olevassa kolonnissa, eli ohuessa putkessa, kuvailee tutkimusprosessia laboratorioanalyytikko Henri Hakala Kiwa Inspectasta.

- Laite toimii hyvin itsenäisesti ja automaattisesti. Lopputuloksena saadaan analyysiohjelmiston avulla tieto siitä, mitä tutkittaviayhdisteitä näytteissä on ja mikä niiden pitoisuus on, jatkaa Hakala.

Kiinteistölaboratorion menetelmät on optimoitu nimenomaan rakennusmateriaalien tutkimiseen. Kaasukromatografian avulla voidaan kuitenkin tutkia myös maanäytteitä sekä tehdä lääketieteellisiä analyyseja.

Laki vaatii haitta-aineiden selvittämistä

Haitta-ainetutkimuksien tekeminen on lakisääteistä toimintaa. Ennen remontin tai purkutyön alkua on selvitettävä mahdollisten haitta-aineiden olemassaolo kiinteistössä. Jos aineita löytyy purettavista rakenteista, on purkajan varmistettava, etteivät yhdisteet leviä pölyn mukana purkukohteesta laajemmalle.

- Haitta-aineiden purkutyötä varten on luotu erityiset Ratu-kortit, jotka auttavat työn tilaajia ja suorittajia toimimaan oikein haitta-aineiden kanssa. Myös purkutyössä syntyvän jätteen käsittelyyn liittyy ympäristömääräyksiä. Jos jätteen raja-arvot ylittyvät, ei sitä voida toimittaa jäteasemille muun jätteen mukana. Se on hävitettävä erikseen ja vastuullisesti omien erityiskäsittelyprosessien kautta, muistuttaa Haasala.

Tilaa PAH- ja PCB-yhdisteiden analyysi

Lue myös:

Miten vältän rakennuksen vaaralliset PAH-, PCB- ja VOC-yhdisteet, eli haitta-aineet?

 

 

Teksti: Kai Tarkka