Ekonominis augimas skatina didinti darbo našumą, kurti naujas darbo vietas, keisti pasenusias technologijas naujomis. Todėl šiandieniniai įgyvendinami projektai – pilni iššūkių, reikalaujantys daug žinių ne tik taikant standartų, įstatymų, norminių teisės aktų reikalavimus, bet ir skiriant reikiamą dėmesį darbo aplinkai, naudojamų technologijų saugumui užtikrinti.

Techninio konsultavimo įstaigą sudaro:

 • Pramonės konsultavimo grupė
 • Statybos techninės priežiūros grupė
 • Techninio vertinimo grupė 
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos konsultavimo grupė

Pramonės konsultavimo grupė

• Vertina įrenginių ir technologinių linijų riziką pagal ISO 12100 reikalavimus (taikymo sritis - Mašinų direktyva 2006/42/EB) bei konsultuoja mašinų saugos klausimais

• Dalyvauja tiriant įrenginių ir statybos konstrukcijų avarijas

• Konsultuoja:

• rengiant įrenginių techninius projektus

• tikrinant rangovų / subrangovų kvalifikaciją

• gamybos ir / ar montavimo darbų kokybės klausimais

• nustatant neardomosios kontrolės bandymų poreikį, vertina jų rezultatus

• rengiant gaminio techninę dokumentaciją

• atliekant įrenginių remontą, įvertina remonto darbų kokybę

Statybos techninės priežiūros grupė atlieka:

 • Statinių statybos techninę priežiūrą
 • Statinių techninę priežiūrą
 • Statinių ekspertizę
 • Statybos projektų valdymą
 • FIDIC inžinieriaus paslaugas
 • Konsultuoja Užsakovą ar Statytoją statybos projektų įgyvendinimo klausimais
 • Įgyvendina Užsakovo ar Statytojo pasirinktus sprendimus BIM aplinkoje 

Techninio vertinimo grupė

 •  Atlieka statybos produktų techninį įvertinimą pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 (nacionalinių techninių įvertinimų rengimas)
 • Atlieka statybos produktų techninį įvertinimą pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą (ES) Nr.350/2011 (Europos techninių įvertinimų rengimas) 

Darbuotojų saugos ir sveikatos konsultavimo grupė

 • Vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas
 • Rengia darbuotojų saugos ir sveikatos norminius aktus: instrukcijas, taisykles, nuostatus ir kt. 
 • Atlieka auditą (vertina atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams) 
 • Konsultuoja įvykus incidentui, nelaimingam atsitikimui darbe, pakeliui į/iš darbo 
 • Konsultuoja nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos klausimais 
 • Atlieka profesinės rizikos vertinimą