Nodarbināto apmācībai nepieciešams izstrādāt darba aizsardzības instrukcijas noteiktiem amatiem vai darba veidiem, sniedzot informāciju par drošām darba metodēm, pienākumiem un atbildību darba aizsardzības jomā.

Instrukciju izstrādē piedalās gan darba aizsardzības speciālists, gan tiešais darba vadītājs. Vēlams, lai instrukcijas izstrādē piedalītos arī kāds no konkrētajā darbā nodarbinātajiem, jo viņš visprecīzāk varēs izstāstīt par darba procesu un tajā pastāvošajiem riska faktoriem.

Instrukcijas izstrādes laikā tiek analizēti attiecīgās darba vietas vai darba veida riska faktoru avoti, noteiktas riska faktora darbības zonas un darba aizsardzības prasības zonas robežās, analizētas iespējamās bīstamās situācijas darba laikā un noteikti atbilstoši kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi. 


Ieguvumi

Dokumentu atbilstība normatīvo aktu prasībām.

Specifisku darba aizsardzības instrukciju izstrāde (konkrētam aprīkojumam, darba veidiem).

Pārbaudes normatīvi

Darba aizsardzības likums

10.08.2010. MK noteikumi Nr. 749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”