Ieguvumi

Dokumentu atbilstība normatīvo aktu prasībām.

Specifisku darba aizsardzības instrukciju izstrāde (konkrētam aprīkojumam, darba veidiem).

Pārbaudes normatīvi

Darba aizsardzības likums

10.08.2010. MK noteikumi Nr. 749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”