Ieguvumi

Veicot Objekta darba aizsardzības stāvokļa novērtējumu, tiek konstatētas atkāpes no darba aizsardzības un ugunsdrošības jomu reglamentējošiem normatīviem aktiem. 

Par darba aizsardzības apgaitu tiek sastādīts protokols, kas ļauj plānveidīgi novērst konstatētos trūkumus, lai mazinātu nelaimes gadījumu iespēju, ugunsgrēku izcelšanās riskus un paaugstinātu būvobjekta kopējo drošības stāvokli.

Pārbaudes normatīvi

Darba aizsardzības likums

25.02.2003. MK noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”

02.10.2007. MK noteikumi Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”