Piesaistot dažādu jomu speciālistus, piedāvājam Jūsu uzņēmumā organizēt Drošības dienu – pasākumu, kurā darbinieki tiek apmācīti dažādās uzņēmuma darbības nozarei aktuālās tēmās, kurās uzsvars tiek likts tieši uz praktiskajām, nevis teorētiskajām apmācībām.  Piedāvājam klientam izvēlēties aktuālas un lietderīgas tēmas, kā piemēram:

 • Ugunsdrošība (praktiskā dzēšana, cilvēku evakuācija);
 • Pirmā palīdzība;
 • Elektrodrošība;
 • Darbs ar bīstamām vielām;
 • Darbs ar celtņiem, stropēšanas darbi, celšanas darbi, materiālu kraušana;
 • Smagumu pārvietošana ar vai bez palīgierīcēm;
 • Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana;
 • Darbs ar rokas instrumentiem;
 • Darbs augstumā;
 • Darbs slēgtās telpās;
 • Ergonomika darba vietā;
 • Drošs darbs birojā;
 • Stress darbā;
 • Auto simulators;
 • Satiksmes, gājēju drošība.

* Pasākumam var tikt piedāvātas citas šeit neminētas tēmas, pamatojoties uz objekta specifiku un pasūtītāja vēlmēm.

Šīs apmācības tiek organizētas, lai ieinteresētu uzņēmuma darbiniekus drošu un veselībai nekaitīgu darba paņēmienu pielietošanai ikdienas darbā un iespējami sagatavotu tos ārkārtas vai avārijas situācijām, kas var veidoties darba procesa laikā, tādējādi paaugstinot uzņēmuma kopējo drošības stāvokli.

Ieguvumi

Darba aizsardzības popularizēšana darbinieku vidū, darbinieku ieinteresēšana darba aizsardzībā, zināšanu nostiprināšana un pielietošana praktiski.