Ieguvumi, ko sniedz elektromērījumu pārbaudes

  • Neatkarīgas inspicēšanas institūcijas slēdziens par iekārtu atbilstību normatīvo aktu prasībām,
  • Pārliecība, ka iekārtas ir drošas lietošanai un tiek pareizi ekspluatētas, 
  • Identificēti darba vides riski attiecībā uz iekārtu lietošanu.


Elektroietaišu inspicēšana (apsekošana, profilaktisko mērījumu veikšana) ievērojami samazina nelaimes gadījumu riskus, pagarina iekārtu ekspluatācijas laiku, savlaicīgi brīdina par iespējamām nākotnes problēmām, ļaujot novērst nelaimes gadījumus un neplānotas izmaksas.

Kiwa veic izolācijas pretestības mērīšanu, zemējuma pretestības mērīšanu, cilpas fāze-nulle pilnās pretestības mērīšanu (aizsardzības nostrādes pārbaude), saites pārbaudi starp zemētāju un zemējamo elementu un sprieguma kvalitātes kontroli.

MK noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 56. punkts  nosaka, ka elektroinstalācijas, t.sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīču, pārbaudi veic reizi desmit gados, sprādzienbīstamā vidē reizi divos gados, bet ķīmiski agresīvā vidē - reizi gadā.