ISO 45001 standarts ir izstrādāts 2018.gadā un aizstāj OHSAS 18001 standartu. ISO 45001 standarts ir aktuāls jebkuram uzņēmumam, neatkarīgi no tā izmēra vai darbības nozares.

Ja darbinieku drošība un veselība ir viena no Jūsu uzņēmuma galvenajām vērtībām, tad ISO 45001 sertifikācija ir labs starts, neatkarīgi no tā vai Jūs pārstāvat starptautisko būvniecības firmu, mazu rūpnīcu, vai savas ģimenes fermu.

Starptautiskais standarts ISO 45001 palīdz identificēt, kontrolēt un samazināt riskus, kuri ir saistīti ar veselību un drošību darbavietā. Tas palīdz Jums aizsargāt Jūsu darbiniekus un klientus, demonstrējot ieinteresētajām pusēm, ka drošība un veselība ir viena no Jūsu organizācijas galvenajam prioritātēm.

ISO 45001 standartā uzmanība tiek likta uz riska pārvaldību. Identificējot potenciālos apdraudējumus, Jūs varat samazināt negadījumu un arodslimību skaitu, tādējādi nodrošinot Jūsu darbiniekiem drošu darba vidi. Tas palīdz Jūsu uzņēmumam piesaistīt un saglabāt talantīgus darbiniekus, nodrošinot Jūsu uzņēmumam panākumus gan šobrīd, gan arī nākotnē.


Kas Jums ir jāzina

ISO 45001 standarts ir aktuāls jebkuram uzņēmumam, neatkarīgi no tā izmēra vai darbības nozares. Tajā ir izklāstītas prasības arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmai, kuru izpildīšanai Jums būs jānovērtē un jāsamazina riski Jūsu darba vietās. Standarts nodrošina uzņēmuma atbilstību valsts un starptautisko noteikumu prasībām.

ISO 45001 standartu var izmantot kopā ar citām starptautiskām shēmām (piem. ISO 14001), kas palīdzēs vienkāršot Jūsu pārvaldības procesus.


Kiwa sertificēšana

Lai spētu konkurēt mūsdienu darba tirgū, uzņēmumiem ir jādemonstrē sava apņēmība nodrošināt saviem darbiniekiem drošu un veselīgu darba vidi. Sertificēšana var palīdzēt Jums to izdarīt.

Strādājot kopā ar Kiwa, Jūs iegūsiet visas ISO 45001 priekšrocības. Jūs spēsiet identificēt ar veselību un drošību darbavietā saistītus riskus, samazināt negadījumu skaitu un aizsargāt Jūsu klientus, partnerus un viesus no potenciāliem apdraudējumiem. To darot, Jūs spēsiet ne tikai saglabāt jau esošos darbiniekus, bet arī piesaistīt jaunus talantus. 

Starptautiskais akreditācijas forums (IAF) ir noteicis trīs gadu pārejas (migrācijas) periodu no OHSAS 18001 uz ISO 45001, no ISO 45001:2018 publicēšanas brīža (IAF rezolūcija 2016-15), līdz 2021. gada 11. martam. Savukārt pēc 2021.gada 11. marta sertifikāti atbilstoši LVS OHSAS 18001:2007 zaudēs savu spēku un sertifikācijas process ir jāveic no sākuma. Kiwa var palīdzēt Jums veikt šo pāreju. Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk.


Ieguvumi

  • Uzlabojiet darba apstākļus – identificējot un samazinot riskus ar ISO 45001 standarta palīdzību, Jūs varēsiet uzlabot darba apstākļus savā uzņēmumā. 
  • Samaziniet negadījumu un arodslimību skaitu – ISO 45001 standarta pārvaldības politika un procesi palīdz samazināt negadījumu un arodslimību skaitu. 
  • Samaziniet izmaksas – samazinot negadījumu skaitu, ISO 45001 palīdz samazināt izmaksas, kuras rastos no darbanespējas dēļ, vai no palielinātiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem.
  • Piesaistiet un saglabājiet darbiniekus – ar ISO 45001 palīdzību, Jūs spēsiet radīt darba vietu, kura piesaistīs Jūsu uzņēmumam talantīgus darbiniekus (un palīdzēs tos saglabāt).
  • Atbilstiet noteikumiem – ISO 45001 palīdz identificēt noteikumus, kuri attiecas uz Jūsu uzņēmumu un nodrošina atbilstību tiem. 
  • Izveidojiet drošības un drošuma kultūru savā uzņēmumā – iesaistiet savus darbiniekus darba drošības politikā un uzlabojiet sava uzņēmuma sniegumu.
  • Demonstrējiet nopietnu attieksmi pret korporatīvo sociālo atbildību – ISO 45001 sertificēšana demonstrē ieinteresētajām pusēm nopietnu Jūsu uzņēmuma attieksmi pret darbinieku drošību un veselību.
  • Uzlabojiet savu reputāciju – ar ISO 45001 sertifikācijas palīdzību, visa pasaule zinās, ka Jūsu uzņēmuma galvenā prioritāte ir cilvēki.