Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.221 un Nr.262, komersantiem, līdz 1. martam iesniegtajā gada pārskatā iekļautos datus par komersanta īpašumā esošas stacijas darbību, pārdoto lietderīgo vai efektīvi izmantoto siltumenerģiju, apstiprina inspicēšanas institūcijas eksperts.

Inspicēšanas institūcijas eksperti veic pārbaudes šādās augsta riska jomās.

  • Stacijās koģenerācijas režīmā izmantotā kurināmā sastāvs, apjoms un kvalitāte.
  • Elektroenerģijas un siltumenerģijas pašpatēriņa apjoms.
  • Koģenerācijas iekārtas darba stundu skaits gadā.
  • Lietotājiem nodotais/pārdotais lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas apjoms.
  • Koģenerācijas iekārtā izmantotās informācijas sistēmas drošība (ja tāda ir ieviesta).

Koģenerācijas staciju gada pārskatu audits tiek veikts vienu reizi kalendārā gada ietvaros (pēc atskaitīšanās gada) līdz 1. martam. Inspicēšanas institūcijas auditors sniedz objektīvu apliecinājumu, ka visu iepriekšējo kalendāro gadu, stacijā saražotā siltumenerģija ir izmantota lietderīgi un atbilstoši gada pārskatā norādītajam pārdotās siltumenerģijas apjomam.