Ieguvumi, ko sniedz kravas celtņu tehniskās pārbaudes

  • Avārijas un nelaimes gadījuma riska samazināšana,
  • Neplānotu dīkstāvju novēršana,
  • Informācija, kas nepieciešama kravas celtņa uzturēšanas un tālāko investīciju plānošanai,
  • Precīza informācija par tehnisko stāvokli kravas celtņa pirkšanas, pārdošanas vai apdrošināšanas gadījumā,
  • Pārliecība, ka kravas celtnis neapdraud cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu, un tā dokumentācija atbilst normatīvo aktu prasībām.


Tehniskās pārbaudes mērķis ir pārliecināties par to, ka kravas celtnis spēj pildīt paredzētās funkcijas, atbilst visām drošības prasībām un neapdraud cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu.

Kravas celtņa tehnisko pārbaudi drīkst veikt tikai neatkarīgas un pilnvarotas inspicēšanas institūcijas darbinieks.

Izšķir šādas obligātās pārbaudes:

  • Pirmreizējā tehniskā pārbaude (pirmo reizi reģistrējot celtni),
  • Kārtējā tehniskā pārbaude (pilnā tehniskā pārbaude jāveic reizi 3 gados,
  • Daļējā tehniskā pārbaude (reizi gadā),
  • Ārpuskārtas tehniskā pārbaude (normatīvajā aktā paredzētajos gadījumos).