Ieguvumi, ko sniedz liftu tehniskās pārbaudes

  • Avāriju un nelaimes gadījumu riska samazināšana,
  • Neplānotu dīkstāvju novēršana,
  • Informācija, kas nepieciešama lifta uzturēšanas un tālāko investīciju plānošanai,
  • Precīza informācija par tehnisko stāvokli lifta pirkšanas, pārdošanas vai apdrošināšanas gadījumā,
  • Pārliecība, ka lifts neapdraud cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu, un tā dokumentācija atbilst normatīvo aktu prasībām.


Liftu tehnisko pārbaudi drīkst veikt tikai neatkarīgas un paziņotas inspicēšanas institūcijas darbinieks. 

Izšķir šādas obligātās pārbaudes:

  • Pirmreizējā tehniskā pārbaude (uzsākot ekspluatāciju),
  • Kārtējā tehniskā pārbaude (ekspluatācijas laikā, katru gadu),
  • Ārpuskārtas tehniskā pārbaude (normatīvajā dokumentā noteiktajos gadījumos).

Tehniskās pārbaudes nav tikai normatīvajos aktos noteiktas atbilstības konstatācija vien. Profesionāla Kiwa eksperta izpildījumā tehniskās pārbaudes sniedz vērtīgu informāciju, kas valdītājam ir nepieciešama lifta tālākai uzturēšanai, neplānotu dīkstāvju novēršanai, ekspluatācijas laika pagarināšanai un investīciju plānošanai.