Ieguvumi

Pasūtītājs saņem akreditētas institūcijas izsniegtu ziņojumu par uzņēmuma enerģijas bilanci, kur aprakstīta esošā situācija. Ziņojumā norāda energoefektivitātes pasākumus un atbilstoši aprēķinātos enerģijas ietaupījumus, kā rezultātā var tikt samazinātas ražošanas izmaksas un uzlabota uzņēmuma konkurētspēja.

Direktīvas par energoefektivitāti (2012/27/ES), uz ko pamatā ir balstīts rūpnieciskais energoaudits, mērķis ir izveidot kopēju pasākumu sistēmu energoefektivitātes veicināšanai Savienībā, lai nodrošinātu Savienības 2020. gada 20 % energoefektivitātes pamatmērķa sasniegšanu un liktu pamatus turpmākiem energoefektivitātes uzlabojumiem pēc minētā termiņa.

Lielo uzņēmumu saraksts, uz kuriem attiecas Direktīvas 2012/27/ES prasība par obligātu energoaudita veikšanu, atrodams Ekonomikas ministrijas mājas lapā.

Lielos uzņēmumos energoauditi būtu jāveic regulāri, jo enerģijas ietaupījums var būt nozīmīgs.

Veicot rūpniecisko energoauditu Kiwa , Jūs iegūstat sadarbības iespēju ar starptautiski atzītu uzņēmumu, kurš pārstāvēts visā pasaulē. 

Kvalificēti un zinoši auditori, enerģētikas nozares inženieri, sertificēti ēku energoauditori, sniegs profesionālu vērtējumu un ieteikumus, kas vispiemērotākie tieši Jūsu uzņēmumam.


Kas jādara pasūtītājam

  • Laicīgi jāsagatavo pamatinformācija un dokumentācija par auditējamo objektu
  • Jādeleģē pārstāvi, kurš pārzina uzņēmuma tehnoloģiskos procesus, kopā piedalīties rūpnieciskā energoaudita veikšanā
  • Jānodrošina iekļūšana ēkās, piekļuve tehniskajām sistēmām