Lai nodrošinātu pārskatā iekļautās informācijas patiesumu, pirms pārskata iesniegšanas reģionālajai vides pārvaldei, to pārbauda akreditēts verificētājs.

Kiwa ir akreditēts SEG verificētājs, kurš pēc uzņēmuma pieprasījuma pārbauda, vai pārskats nesatur nepilnīgu, kļūdainu vai nepatiesu informāciju par iekārtu darbību un emisiju.

Kiwa ievēro Eiropas Komisijas 2018. gada 19. decembra īstenošanas regulu (ES) 2018/2067 par datu verifikāciju un verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un vērtē atbilstoši Eiropas Komisijas 2012. gada 21. jūnija regulai (ES) Nr. 601/2012 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, un Eiropas Komisijas 2018. gada 19. decembra īstenošanas regulai (ES) 2018/2066 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 601/2012.