Lai nodrošinātu pārskatā iekļautās informācijas patiesumu, pirms pārskata iesniegšanas reģionālajai vides pārvaldei, to pārbauda akreditēts verificētājs.

Kiwa ir akreditēts SEG verificētājs, kurš pēc uzņēmuma pieprasījuma pārbauda, vai pārskats nesatur nepilnīgu, kļūdainu vai nepatiesu informāciju par iekārtu darbību un emisiju.

Kiwa ievēro Eiropas Komisijas 2012. gada 21. jūnija regulu (ES) Nr. 600/2012 par siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikāciju un par verificētāju akreditāciju un vērtē atbilstoši Eiropas Komisijas 2012. gada 21. jūnija regulai (ES) Nr. 601/2012 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK.