Ieguvumi, ko sniedz trošu ceļu tehniskās pārbaudes

  • Avāriju un nelaimes gadījumu risku samazināšana,
  • Neplānotu dīkstāvju novēršana,
  • Informācija, kas nepieciešama iekārtas uzturēšanas un tālāko investīciju plānošanai, 
  • Precīza informācija par tehnisko stāvokli iekārtas pirkšanas, pārdošanas vai apdrošināšanas gadījumā,
  • Pārliecība, ka iekārta neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi, un tās dokumentācija atbilst normatīvo aktu prasībām.

Tehniskās pārbaudes mērķis ir pārliecināties par trošu ceļu iekārtas un tās komponentu atbilstību un sniegt neatkarīgu atzinumu par iekārtas drošību un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Ņemot vērā trošu ceļu iekārtu potenciālo bīstamību, ir noteikts, ka iekārtu tehniskās pārbaudes ir jāveic akreditētām inspicēšanas institūcijām.

Trošu ceļu iekārtu tehniskās pārbaudes Kiwa veic gan ekspluatācijā esošām iekārtām, gan arī iekārtām pirms to ekspluatācijas uzsākšanas.

Tiek veiktas šādas trošu ceļu iekārtu tehniskās pārbaudes:

  • pirmreizējā tehniskā pārbaude, ko veic pirms trošu ceļa reģistrēšanas bīstamo iekārtu reģistrā,
  • kārtējā tehniskā pārbaude, ko veic trošu ceļa lietošanas laikā,
  • ārpuskārtas tehniskā pārbaude (normatīvajā aktā paredzētajos gadījumos).