Ieguvumi

Konstatēto trūkumu identificēšana.

Uzņēmuma sagatavošana ugunsdrošības uzraudzības pārbaudēm.

Tiek sagatavots audita atzinums, kas ļauj plānveidīgi novērst konstatētos trūkumus, lai mazinātu ugunsgrēku izcelšanās riskus un paaugstinātu objekta kopējo drošības stāvokli.

Pārbaudes normatīvi

16.04.2016. MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un to prasību izpildei piemērojamie Latvijas valsts standarti

Ugunsdrošības jomu regulējošie Latvijas būvnormatīvi