Ugunsdrošības pasākumu pārskats 

(turpmāk tekstā – UPP), kura mērķis ir noteikt ugunsdrošības risinājumus un pasākumus būvprojektā. Apraksts ietver būtiskās ugunsdrošības prasības attiecībā uz Objekta nesošo konstrukciju ugunsizturību un ugunsreakcijas klasēm, pasākumiem attiecībā uz liesmu, karstuma un dūmu izplatīšanas ierobežošanu pa ēkas telpām, ugunsdrošo šķēršļu izbūvi, prasībām evakuācijas ceļiem un izejām, ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanu Objekta telpās, ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanai u.c. ugunsdrošības prasībām. 

Būvprojekta sadaļas UPP ekspertīze 

Ekspertīze ar mērķi izvērtēt būvprojekta UPP, kā arī citu būvprojekta sadaļu ugunsdrošības risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām. 

Ugunsdrošības instrukcija 

Objektam individuāli izstrādāts dokuments, kas nosaka ugunsdrošības prasības un darbinieku rīcību ugunsgrēka gadījumā, sevī ietverot attiecīgā objekta vispārīgu un ugunsdrošību raksturojošu informāciju. Ugunsdrošības instrukcijas izstrāde sevī ietver arī objekta ugunsbīstamības līmeņa noteikšanu, pamatojoties uz objektā uzglabājamo vielu un priekšmetu daudzumu, kas ļauj noteikt objektā nepieciešamo ugunsdzēsības līdzekļu daudzumu.

Nosacījumu izstrāde

Nosacījumu izstrāde ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu tehnisko apkopju veikšanai un uzturēšanai darba kārtībā.

Pārbaudes normatīvi

02.09.2014. MK noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”

19.08.2014. MK noteikumi Nr. 500 ”Vispārīgie būvnoteikumi”

16.04.2016. MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un to prasību izpildei piemērojamie Latvijas valsts standarti

Ugunsdrošības jomu regulējošie Latvijas būvnormatīvi