Professionele schuldhulpverleners die willen voldoen aan de eisen gesteld in het certificatieschema Persoonscertificering Schuldhulpverlener.

In het certificatieschema staan 3 modules aangegeven waarin personen zich kunnen bekwamen: SHVI beslaat de onderdelen Aanmelding, intake, crisisinterventie, informatie & advies, verwijzing naar derden, opstarten van de Wsnp, stabilisatie, DFD en budgetbeheer. Module SHV II richt zich op de onderdelen Stabilisatie, budgetbeheer, betalingsvoorstel, schuldregeling en nazorg. Module SHV III betreft de onderdelen Communicatie en coaching binnen de schuldhulpverlening; budgetcoaching, informatie & advies en nazorg.

Kiwa werkt nauw samen met specialistische examenorganisaties die tijdig en periodiek getoetst wordt. Als personen bij hen examen doen volgens de norm Persoonscertificering Schuldhulpverlener, en zij slagen voor het examen dan tonen zij aan de lesstof te beheersen en komen zij in aanmerking voor een persoonscertificaat en worden opgenomen in het register. Kiwa is eindbeslisser met betrekking tot afgifte van het certificaat.

Bij een examenorganisatie hoort vaak een opleiding, zodat personen in de gelegenheid worden gesteld een opleiding plus examen te volgen of alleen het examen te doen.
 

Erkende examenorganisaties

De genoemde exameninstellingen nemen examens af volgens de door de uit het certificatieschema vastgestelde eindtermen. Kandidaten die het examen met een positief resultaat afsluiten ontvangen een Kiwa-persoonscertificaat. U kunt uiteraard met onderstaande examenorganisaties contact opnemen om prijzen, locaties en examendata op te vragen.


EPCS (onderdeel van Learncare Academy)
Noorderstraat 1 X1823 CS Alkmaar
Tel: 072-564 33 75
E-mail: info@learncare.nl
Internet: www.learncare.nl/epcs-examens

Lindenhaeghe B.V.
Rembrandtlaan 1B
3723 BG Bilthoven
Tel: 030-693 23 48
E-mail: examens@lindenhaeghe.nl
Internet: www.lindenhaeghe.nl

Insolventieloket
Weert 76
6231 SB Meerssen
Tel: 043 – 852 35 55
E-mail: info@insolventieloket.nl
Internet: www.insolventieloket.nl

Naar boven

Erkende bijscholingen

Het onderhouden van de vakbekwaamheid is belangrijk: sommige regels en/of wet- en regelgevingen veranderen en dan is het zaak, mede in het belang van de cliënten, dat de schuldhulpverlener zo veel mogelijk op de hoogte is van deze wijzigingen.

Vandaar dat wij vanaf 2013 werken met Permanente Educatiepunten (PE-punten). Het jaarlijks behalen van PE-punten is een verplichting om het persoonscertificaat geldig te houden. In het Certificatieschema staat precies vermeld hoe de systematiek werkt. Vanaf pagina 75 kunt u lezen hoe het een en ander in zijn werk gaat.

Zodra een organisatie hiervoor erkend is, publiceren wij dit ook in onderstaande lijst. Als u wilt deelnemen aan een training/cursus, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de organisatie. Omdat de lijst van erkende bijscholingen zich uitbreidt, adviseren wij u regelmatig naar het aanbod te kijken.

Klik hier voor de lijst van erkende bijscholingen

Op vooropleidingen hebben wij geen invloed, noch oefenen wij daar controle op uit. ISO 17024, de internationale norm voor persoonscertificering, richt zich op de examens en de examenorganisatie. Wij hebben uiteraard wel alle ons bekende opleidingen aangeschreven naar aanleiding van de exameneisen. Een kwalitatief goede opleider zou zijn opleiding hierop aan moeten (kunnen) passen.

Naar boven

Voorbeeldvragen Examens Schuldhulpverlener

Hieronder treft u enkele voorbeelden aan van examenvragen van de modules SHV I, II en III.

Deze vragen zijn bedoeld als oefenmateriaal en zijn uit de (verouderde) examens gehaald.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Naar boven

Registers

Naar boven

Certificatieschema

Kiwa neemt examens af om personen de mogelijkheid te geven zich te certificeren als Schuldhulpverlener. Op basis van normen die in het verleden door de NEN zijn ontwikkeld (zie www.nen8048.nl), heeft Kiwa het huidige certifiatieschema ontwikkeld.

Hierin vindt u de eind- en toetstermen alsmede de taxonomie van de verschillende Modules. Het certificaat dat wordt afgegeven als een kandidaat is geslaagd voor alle in de Module vereiste onderdelen, is een officieel geldend certificaat dat ook van waarde is als een organisatie waar de schuldhulpverlener werkzaam is zich wil laten certificeren.

Het certificatieschema is terug te vinden op www.kiwapersoonscertificering.nl

Naar boven

College van Deskundigen

In het College van Deskundigen Schuldhulpverlener zijn belanghebbende partijen op het gebied van Schuldhulpverlening vertegenwoordigd. Zij stelt het certificatieschema voor persoonscertificering Schuldhulpverlener vast, begeleidt de uitvoering van certificering en stelt zonodig de vakbekwaamheidseisen bij. Het CvD komt ongeveer 2 tot 3 keer per jaar bij elkaar. Momenteel zijn er 1 à 2 openstaande vacatures.

Gerard van Rossen, voorzitter CvD: heeft jarenlange ervaring als schuldhulpverlener, bewindvoerder WSNP en beschermingsbewindvoerder. In die hoedanigheid heeft Gerard van Rossen altijd geijverd voor de plek van particuliere schuldhulpverlening in Nederland. Zijn ambitie heeft onder andere geresulteerd in verkrijging van het NVVK -lidmaatschap per 1 september 2007 voor Stichting Modus Vivendi en hij werd lid van de “Begeleidingscommissie” van de NVVK. Sinds 2010 is hij bestuurslid van de NVVK. Hij is er tevens voorzitter van de commissie “Stabilisatie” en lid van de commissies “Sociaal Bankieren” en “Studiedagen.” Daarnaast heeft hij zitting in de werkgroep “Processen” en de werkgroep “Personen” van het NEN waarin de voorbereiding plaats vindt van gecertificeerde schuldhulpverlening. Stichting Modus Vivendi is één van de samenwerkingspartners rondom het project “Schuldhulp Maatje.” Gerard is als cursusleider en trainer aan het project verbonden.

Mr. Karen M. Weisfelt is in 1994 afgestudeerd in Leiden (doctoraal Nederlands recht) en sinds mei 1999 werkzaam voor de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders. Sinds februari 2007 is zij directeur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Alle gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarders zijn verplicht lid van de KBvG.

Karen Stoffels-Montfoort heeft bijna 20 jaar ervaring in/met het minnelijke en wettelijk traject schuldhulpverlening, zowel van particuliere huishoudens als van kleine (ex-)zelfstandigen.
Zij is tot 1 juni 2015 dertien jaar werkzaam geweest bij Zuidweg & Partners (insolventieadvies voor het MKB) en thans werkzaam bij de NVVK als projectmedewerker. Zij is ook namens de NVVK afgevaardigd in de werkgroep rekenmethode VTLB van de RECOFA en heeft daarnaast haar eigen bedrijf 8048.nl van waaruit zij werkt zowel als docent in diverse vakken op het gebied van de schuldhulpverlening, als ook als coach schuldhulpverlening en als consultant insolventieproblematiek voor bijvoorbeeld werkgevers en Arbodiensten.

Mr. Arthur Bletterman is afgestudeerd in Utrecht (doctoraal Nederlands recht) en is van 2005 tot en met 2010 als insolventieadviseur werkzaam geweest bij Zuidweg & Partners. Na een aantal jaar werkzaam te zijn geweest als docent voor beginnende schuldhulpverleners, met name op het gebied van juridische aspecten van schuldhulpverlening, is hij sinds 2011 werkzaam als hogeschooldocent HBO Rechten aan de Christelijke Hogeschool Windesheim, met als specialisme insolventierecht en aansprakelijkheidsrecht.

Mr. Gert Jan Mulder is afgestudeerd in Groningen (Recht en Bedrijfswetenschappen) en is rond 2006 betrokken geraakt bij het ontwikkelen van gemeentelijk schuldhulpbeleid. Na een tussenstap bij de NVVK en de GKB Friesland is hij richting ontwikkeling en uitvoering van opleidingen en trainingen gegroeid, met daarnaast adviestaken rondom Beschermingsbewindvoering en Schuldhulpverlening.

Ontmoet ons op Congres Samen staan we sterker