Procedure producterkenning Kiwa SCM

Leveranciers van beveiligingssystemen kunnen hun beveiligingssysteem aanbieden ter keuring. Door productkeuringen uit te voeren op beveiligingssystemen kan Kiwa SCM kwaliteit waarborgen van voertuigbeveiliging. De producten worden aan de van toepassing zijnde keuringsvoorschriften getoetst. Als een beveiligingssysteem aan de gestelde eisen voldoet, is het systeem Kiwa SCM goedgekeurd.

Leveranciers van beveiligingssystemen kunnen een productkeuring aanvragen voor beveiliging voor personenauto's, bedrijfsvoertuigen, motorfietsen of werkmaterieel. Het is ook mogelijk om een productkeuring aan te vragen voor mechanische beveiliging, voertuigvolgsystemen, terugvindsystemen of volgsystemen voor tweewielers. 

Processtappen

1. Inleveren van de benodigde documenten bij Kiwa SCM.

Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor het uitvoeren van de testen dient ingeleverd te worden bij Kiwa SCM. Op het aanvraagformulier staat aangegeven welke documenten en verklaringen ingeleverd dienen te worden. Het is toegestaan om de documentatie zoals tekeningen en de commerciële documentatie op een elektronische gegevensdrager in te leveren.

Elektronische beveiliging en voertuigvolgsystemen worden getest door DARE!! Measurements. 
Mechanische beveiliging wordt getest door SKG.

2. Aanleveren van twee complete producten bij het testhuis.

De producten dienen geleverd te worden zoals ze in productie zijn. Het gebruik van prototypes is niet toegestaan. Indien er meerdere types worden aangeboden, bepaalt Kiwa SCM welke types er getest dienen te worden en hoeveel er van welke types moeten worden ingeleverd. Wanneer bovenstaande items zijn ingeleverd zal Kiwa SCM een testprocedure opstellen welke door het testhuis zal worden uitgevoerd. Kiwa SCM levert de documentatie bij het testhuis aan.
Wanneer de volledige testprocedure uitgevoerd moet worden, zal dit ongeveer acht weken in beslag nemen.

3. Rapportage

Het testhuis rapporteert aan de aanvrager en aan Kiwa SCM. Dit gebeurt in de vorm van een testrapport waarin het testhuis aangeeft of het product aan de gestelde eisen van het keuringsvoorschrift voldoet.

4. Afgeven goedkeuring

Aan de hand van de testresultaten beslist Kiwa SCM of er een goedkeuring afgegeven kan worden op het betreffende product.

5. Keuringsovereenkomst

Indien Kiwa SCM het testrapport positief heeft beoordeeld, geeft zij een goedkeurnummer uit. De aanvrager is hiermee goedkeurhouder geworden. Het goedkeurnummer wordt op de website van Kiwa SCM gepubliceerd. De goedkeurhouder ontvangt hierop een keuringsovereenkomst met daarin de rechten en plichten. Ook ontvangen zij het certificaat van goedkeuring.

6. Bestellen goedkeurstickers

De goedkeurhouder kan nu goedkeurstickers bestellen bij Kiwa SCM. Deze stickers dienen op de producten te worden aangebracht, de producten zijn hierdoor herkenbaar als goedgekeurd. Deze goedkeurstickers zijn voorzien van een nummer waarmee Kiwa SCM erkende inbouwbedrijven de goedgekeurde systemen kunnen registreren voor inbouw.

7. Nakeurverplichting

De goedkeurhouder zal worden gevraagd om jaarlijks minimaal 1 product in te leveren zoals het aan de markt wordt geleverd. Op dit product wordt een selectie van de testen uitgevoerd die in het keuringsvoorschrift staan vermeld. Het product dient compleet te worden aangeleverd zodat het in een voertuig kan worden ingebouwd. De inbouwbeschrijving en gebruikershandleiding moeten zijn bijgeleverd. 
Voor de nakeur dient een aanvraag voor het uitvoeren van de testen te worden ingediend.