Kiwa BDA Testing B.V.

De belastingen waaraan gevels en daken dagelijks bloot staan, zoals wind, zon en regen, stellen bijzondere eisen aan de eigenschappen van de afzonderlijke producten en systemen.

De ontwerper, bouwer en gebruiker van een gebouw willen zekerheid dat gevel en dak goed functioneren en bijdragen aan de duurzaamheid van het totale gebouw. Onderzoek en keuring van producten en systemen zijn noodzakelijk om deze zekerheid te verkrijgen.

Kiwa BDA Testing B.V. is door de Nederlandse overheid aangewezen als aangemeld testlaboratorium NB 1640 ingevolge de Europese Verordening bouwproducten (EU, No 305/2011). Daarnaast is Kiwa BDA Testing B.V. voor een aantal verrichtingen geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (L447) en gecertificeerd lid van EGOLF (Europese organisatie van brandlaboratoria). Tenslotte hebben medewerkers van BDA Keur zitting in diverse (inter)nationale normcommissies op het gebied van daken en gevels.

De diverse erkenningen van Kiwa BDA Testing B.V. geven producenten, leveranciers en overige opdrachtgevers de zekerheid dat de testen onafhankelijk en volgens de normen worden uitgevoerd en bovendien dat de testresultaten overal geldig zijn in Europa. Ook onderstreept het de jarenlange expertise en competentie aan van Kiwa BDA Testing B.V. op het gebied van het testen van dak-, gevel- en isolatieproducten.

Kiwa BDA Testing B.V. verricht werkzaamheden voor diverse (inter)nationale opdrachtgevers, zoals:
- certificatie-instituten;
- fabrikanten en leveranciers van producten en systemen op het gebied van daken, gevels en isolatiematerialen;
- bedrijven en organisaties op het gebied van dak- en geveltechniek;
- brancheorganisaties;
- etc.
Door de compacte organisatie en de korte lijnen is Kiwa BDA Testing B.V. in staat om flexibel in te spelen op de behoefte van haar opdrachtgevers.

Systeemtesten

Kiwa BDA Testing B.V. is een internationaal opererend onafhankelijk onderzoeks- en keuringsinstituut. In het compleet uitgeruste laboratorium wordt, conform (inter)nationale normen en richtlijnen, onderzoek verricht naar de meest uiteenlopende aspecten van alle voorkomende materialen en systemen op het gebied van gevels en daken.

Zo worden gevel- en dakbedekkingsproducten onder andere getest op stabiliteit, samenstelling en weerstand tegen vaste en variabele belastingen. Complete gevel- en daksystemen kunnen onder meer getest worden op water- en luchtdichtheid, weerstand tegen windbelasting en grote temperatuurverschillen.

Brandproeven

Het uitvoeren van brandproeven op daksystemen is uitgegroeid tot een specialiteit van Kiwa BDA Testing B.V. Deze onderzoeken vinden, afhankelijk van de opdrachtomschrijving, plaats binnen het kader van certificatie, productontwikkeling, kwaliteitscontrole, kwaliteitsverbetering of schadeonderzoek. Voor de uitvoering van de meeste brandproeven is Kiwa BDA Testing B.V. geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (L447). BDA Kiwa BDA Testing B.V. is eveneens gecertificeerd lid van EGOLF, de overkoepelende organisatie van Europese brandlaboratoria.

Bijzonder onderzoek

Kiwa BDA Testing B.V. kan de meest uiteenlopende onderzoeken uitvoeren en specifieke testmethoden en onderzoeksapparatuur in eigen beheer ontwerpen en ontwikkelen. Door deze bijzondere kwaliteit hoeven opdrachtgevers niet te worden teleurgesteld en wordt het onderzoek op maat uitgevoerd, waarbij een grote flexibiliteit wordt nagestreefd.

Apparatuur

Kiwa BDA Testing B.V. ontwikkelt onderzoeksmethoden en testapparatuur voor die gevallen, waarin de traditionele methoden niet voorzien. Dit gebeurt niet alleen voor researchprojecten bij (half)fabricaten, maar tevens voor de toepassing van gevestigde producten in nieuwe systemen.

Onderzoek

Door het laboratorium van Kiwa BDA Testing B.V. kunnen alle onderzoeken op het gebied van daken en gevels worden uitgevoerd, zoals beschreven in de relevante (inter)nationale normen en richtlijnen. Dit betreft alle producten en producttoepassingen van:
- dakbedekkingssystemen, zowel vlak als hellend
- isolatiematerialen
- bevestigingsmiddelen
- buitengevelisolatiesystemen
- sandwichpanelen
- gevelbeplating
- waterdampdoorlatende membranen voor daken en gevels
- gevelsystemen

Veel van deze testen worden vervolgens gebruikt in het kader van certificering (zoals KOMO) of CE-markering.

Schade-onderzoek

Voor onderzoek bij schadegevallen is een uitgebreid scala aan mogelijkheden voor testen beschikbaar zoals fluorescentiemicroscopie, waterdichtheidsbepalingen en diverse sterktemetingen.

Windweerstand

Windproeven kunnen worden uitgevoerd in de BDA Wind Uplift Tester volgens Europese normen (EN 16002) en richtlijnen Europese richtlijnen (ETAG en UEAtc). De windproeven kunnen worden uitgevoerd op zowel dakconstructies (horizontale configuratie) als gevelconstructies (verticale configuratie). De grootte van de proefstukken is afhankelijk van het te onderzoeken systeem en de gewenste correctiefactoren. BDA Keur kent de volgende standaardafmetingen voor de windproef: 3,00 m x 2,80 m en, 5,00 m x 2,80 m.

BDA Systemtest of Constructions Under Degradation (SCUD)

Voor klimaatonderzoek aan dak- en gevelconstructies beschikt BDA Keur over een unieke test, waarin constructies tot 7,5 m x 3,0 m kunnen worden onderzocht onder regen-, wind-, hoge temperatuur- en vorstbelasting. De installatie is ontwikkeld voor het testen van PV-daken (zonnepaneeldaken), maar allerlei andere dak- en gevelproducten en -systemen kunnen ook worden onderzocht, zoals sandwichpanelen op de gevoeligheid voor blaasvorming.

Kiwa BDA Testing onderzoekt en keurt bestaande en nieuwe dak- en gevelproducten en daaruit opgebouwde constructies en systemen, bijvoorbeeld in het kader van prototypeonderzoek, productontwikkeling, schadeonderzoek of certificering. Eén van haar specialismen is het uitvoeren van grote systeembeproevingen op het gebied van windweerstand, duurzaamheid en brandeigenschappen. Hieronder is een nadere toelichting gegeven van een aantal specifieke testen.