MK-systeem / 2KP

MK-Systeem

Sinds 1 januari 2019 heeft Kiwa CMR een nieuw kwaliteitsmonitoringssysteem, genaamd MK-Systeem. Dit systeem is gelanceerd ten behoeve van de vleesverwerkende industrie en meer in het bijzonder voor de leveranciers aan slachtbedrijven en de slachtbedrijven zelf.

Het MK-Systeem is er op gericht het proces van aanvoer van de dieren tot en met de weging van de karkassen te monitoren en te borgen. Hierbij gaat het om de juiste kwaliteitsprocedures en de afhandeling daarvan. Het uiteindelijke doel is een waarborg voor nakoming van eisen en afspraken tussen leveranciers en slachthuizen met het oog op aanvoer, het houden en het slachten van de dieren op de slachtlocatie. Een onafhankelijke, kritische beoordeling van het nakomen én de kwaliteit van de gehanteerde procedures door betrokken partijen gedurende het totale proces van “ontvangst dieren tot aan het koelen van de karkassen” biedt meer duidelijkheid en transparantie voor zowel de leverancier als het slachtbedrijf.

Naast de beoordeling van de slachtkwaliteit en het uitvoeren van periodieke administratieve controles, ondersteunen wij de leveranciers en slachtbedrijven met het waarborgen van de afgesproken kwaliteitsstandaard. Hierbij is het doel een continue verbetering van de processen en het waarborgen van de afgesproken kwaliteitsstandaard. Kiwa CMR acteert hierbij als een onafhankelijke intermediair tussen leverancier en slachthuis voor de vooraf vastgestelde en omlijnde processen en ontzorgen daarmee het bedrijfsleven.  

2KP
2KP (BV Kwaliteitskeuring Pluimveesector) voert keuringswerkzaamheden uit in productiebedrijven voor pluimveevlees. De keuringsassistenten van 2KP beoordelen of het pluimveevlees geschikt is voor menselijke consumptie. Ze werken in opdracht van de productiebedrijven en onder toezicht van een dierenarts van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).