Milieu

De instandhouding van de Nederlandse weginfrastructuur is van groot belang voor de doorvoer van goederen naar de rest van Europa. De economische belangen zijn groot, maar ook het milieu mag niet uit het oog worden verloren. Onder milieu wordt de hinder voor de omgeving verstaan, zoals geluidsoverlast, trillingen en fijnstof, maar ook de duurzaamheid bij het gebruik van materialen, CO2-reductie en dergelijke en het verwijderen van teerhoudend asfalt. Wie steenachtige bouwstoffen wil gebruiken, moet voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Daarin staat dat alle partijen in de bouwketen die bouwstoffen produceren, transporteren, verhandelen, in opslag houden, ter beschikking stellen voor gebruik binnen Nederland of toepassen binnen Nederland moeten kunnen aantonen dat die materialen aan de wettelijke eisen voldoen. Dat kan met een erkende kwaliteitsverklaring, een partijkeuring of een fabrikanteigenverklaring bij een product.

Wij kunnen partijkeuringsrapporten leveren maar ook assisteren bij het certificatieproces, zowel bij het toelatingsonderzoek als bij de productiecontrole. Kiwa KOAC voert vaak indicatief milieutechnisch onderzoek uit op bestaande (deels) te verwijderen verhardingen. In dat geval moet een ontvanger van de vrijkomende materialen voldoende zekerheid krijgen, dat met deze materialen weer een goed product is te vervaardigen. Bij dit onderzoek werken we volgens het protocol van CROW-publicatie 210.

Wij kunnen parallel aan het ontwerpen van technisch gelijkwaardige alternatieven voor wegbouwkundige constructies ook levenscyclusanalyses (LCA) uitvoeren om te bepalen welke van de voorgestelde alternatieven milieuhygiënisch gezien de meest duurzame oplossing is.